EPA – stredná Afrika

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Strednou Afrikou uľahčuje ľuďom a podnikom z EÚ a Kamerunu, aby si navzájom investovali a navzájom obchodovali a podnietili rozvoj v celej strednej Afrike. Informácie o tom, ako môže dohoda EÚ o hospodárskom partnerstve s Kamerunom profitovať z vášho obchodu.

V skratke

Rokovania o komplexnej DHP s celým regiónom Strednej Afriky sa začali v roku 2003. K dnešnému dňu nadobudla platnosť dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Kamerunom, čo predstavuje krok smerom k dosiahnutiu úplnej regionálnej dohody.

Dohoda poskytla Kamerun bezprecedentný voľný prístup na trh EÚ pre všetky svoje výrobky. Patria sem banány, hliník, spracované výrobky z kakaa, preglejka a iné čerstvé a spracované poľnohospodárske výrobky. EÚ profitovala z postupnej liberalizácie svojich výrobkov na trhu s Kamerunom od 4. augusta 2016.

Prijímajúce krajiny

 • Kamerun je v súčasnosti jedinou krajinou v strednej Afrike, ktorá vykonáva DHP.
 • Gabon a Kongo (Brazzaville) dohodu o hospodárskom partnerstve ešte nepodpísali. Kongo obchoduje s EÚ v rámci VSP EÚ, zatiaľ čo Gabon ako krajina s nadpriemernými príjmami podľa klasifikácie Svetovej banky nebola oprávnená na systém VSP od 1. januára 2014.
 • Čad, Stredoafrická republika, Konžská demokratická republika, Svätý Tomáš a Princov ostrov a Rovníková Guinea sú najmenej rozvinutými krajinami, takže využívajú bezcolný a bezkvótový prístup EÚ v rámci systému EBA.
 • EÚ a stredoafrické regionálne organizácie (CEMAC a ECCAS) skúmajú možnosť dosiahnutia komplexnej dohody o hospodárskom partnerstve prostredníctvom dočasnej dohody, ktorú Kamerun už využíva.

Asymetrické ustanovenia v prospech strednej Afriky

Berúc plne do úvahy rozdiely v úrovniach rozvoja medzi stranami, EPA predpokladá ustanovenia o asymetriách v prospech Kamerunu, ako je vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, pružné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre určité citlivé poľnohospodárske trhy a odvetvia.

 • Hoci trhy EÚ sú okamžite a úplne otvorené, Kamerun má 15 rokov na to, aby otvoril dovoz do EÚ. Okrem toho výrobcovia 20 % najcitlivejších výrobkov budú požívať trvalú ochranu pred hospodárskou súťažou.

Sadzby

 • EÚ poskytuje nulové clo a nulové kvóty na dovoz z Kamerunu. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný ku všetkým výrobkom.
 • Kamerun postupne vykonáva clá na 80 % tovaru v priebehu 15 rokov. Z liberalizácie sú úplne vylúčené citlivé výrobky vrátane väčšiny druhov mäsa, vín a liehovín, sladu, mliečnych výrobkov, múky, určitej zeleniny, dreva a výrobkov z dreva, použitých odevov a textílií, malieb a použitých pneumatík.
 • Použitím možnosti vyhľadávania v rámci Môj asistent nájsť presné informácie o clách a clách za váš konkrétny výrobok, berúc do úvahy jeho krajinu pôvodu a miesto určenia. V prípade pochybností kontaktujte vaše colné orgány.

Pravidlá pôvodu

Nové, zlepšené pravidlá pôvodu sa v súčasnosti prerokúvajú a budú čo najskôr tvoriť prílohu k dohode o hospodárskom partnerstve.

Kamerun medzitým využíva výhody všeobecnej dohody o hospodárskom partnerstve (link), ktoré sú zahrnuté do nariadenia Rady č. 2016/1076 (ex 1528/2007) o prístupe na trh EÚ.

Pred vývozom/dovozom sa uistite, že:

Tolerancia

Tolerancie zahrnuté v DHP sú miernejšie ako obvyklé tolerancie. Ceny sú vo výške 15 % v pôvodnej pracovnej cene konečného výrobku, namiesto 10 %, ktoré sa predpokladajú vo väčšine dohôd EÚ. Pre textil a odevy platia špecifické tolerancie.

Kumulácia

DHP medzi EÚ a Strednou Afrikou zahŕňa tieto typy kumulácie:

 • Dvojstranná kumulácia s EÚ.
 • Diagonálna kumulácia a úplná kumulácia so ZKÚ a krajinami AKT za určitých podmienok.
 • Kumulácia so susednými rozvojovými krajinami za určitých podmienok.

Priama doprava

Dôkaz o priamej preprave sa musí predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Vrátenie cla

Náhradu možno požadovať za clo zaplatené z materiálov, ktoré boli predtým dovezené na ďalšie spracovanie a potom vyvezené do krajiny, ktorá podpísala DHP s EÚ.

Podmienky plavidiel

Ryby ulovené na otvorenom mori a vo výhradných hospodárskych zónach Kamerunu sa môžu považovať za ryby s pôvodom v Kamerune len vtedy, ak ich ulovili plavidlá, ktoré spĺňajú určité kritériá. Tieto kritériá sa vzťahujú na miesto registrácie plavidla, na vlajku, pod ktorou plávajú,“ a na ich vlastníctvo.

Neexistuje žiadna osobitná požiadavka na štátnu príslušnosť členov posádky, kapitánov alebo dôstojníkov. Tieto požiadavky, ktoré sa nachádzali v pôvodnej dohode z Cotonou, sa teraz zrušili, aby sa uľahčilo uvádzanie pôvodu rýb, ktoré ulovili krajiny DHP.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

 • Kontrola osobitných pravidiel pôvodu výrobkov pre váš výrobok prostredníctvom kancelárie Môj obchodný zástupca

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch [link], ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený v Európskej únii.
 • Vyhľadávanie osobitných pravidiel a predpisov vzťahujúcich sa na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu v databáze My Trade Assistance.

Sanitárne a bezpečnostné požiadavky

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dôkazy o pôvode

 • Ak sa chcete stať schváleným vývozcom, musíte mať možnosť preukázať svojim colným orgánom štatút pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu odobrať status schváleného vývozcu v prípade zneužitia. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na vaše colné orgány.

 • Aby boli výrobky s pôvodom v Kamerune oprávnené na preferenčné colné sadzby, musí sa k nim priložiť dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva platný 10 mesiacov. Môže to byť buď:
  • Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo jeho splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený predložiť doklady preukazujúce pôvod príslušných výrobkov na požiadanie a musí spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
  • Vyhlásenie na faktúre vydané ktorýmkoľvek vývozcom v prípade zásielok s hodnotou 6,000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami v prípade zásielok s akoukoľvek hodnotou. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Iné dokumenty

 • Informácie o ďalších dokumentoch a postupoch týkajúcich sa colného konania [link], ktoré sú potrebné na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod v oblasti služieb

Verejné obstarávanie

Investície

Ostatné (hospodárska súťaž, TSD)

Mediácia a arbitráž

Pravidlá postupu mediácie a rozhodcovského konania, ako aj kódex správania pre rozhodcov boli nedávno prijaté s rozhodnutím Rady 2019/1954.

Súťaže

 • Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do všetkých krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia s výrobou a deformáciou, ktoré narúšajú obchod
 • Ak je pre prudký nárast dovozu z Európy ohrozený miestny priemysel, dohoda o hospodárskom partnerstve umožňuje kameruni, aby iniciovala opatrenia na ochranu citlivých odvetví.

Rozvojová spolupráca

Aby bolo možné v plnej miere využiť obchodné preferencie EPA, dohoda obsahuje aj zložku spolupráce. Hlavnými prioritnými oblasťami rozvojovej spolupráce, ktoré určili EÚ a Kamerun, sú:

 • Rozvoj základnej regionálnej infraštruktúry;
 • Poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť,
 • Priemysel, diverzifikácia a konkurencieschopnosť hospodárstiev;
 • Posilnenie regionálnej integrácie;
 • Zlepšenie podnikateľského prostredia;
 • Podpora vykonávania pravidiel týkajúcich sa obchodu.

Udržateľný rozvoj

Dohody o hospodárskom partnerstve sa výslovne zakladajú na „základných a základných“ prvkoch dohody   z Cotonou, t. j. ľudských práv, demokratických zásad, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných. Dohody o hospodárskom partnerstve tak obsahujú niektoré z najsilnejších jazykov o právach a trvalo udržateľnom rozvoji, ktoré sú k dispozícii v rámci dohôd EÚ.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (stanovené v dohode z Cotonou) možno prijať, ak ktorákoľvek strana nesplní svoje povinnosti týkajúce sa podstatných prvkov. Môže to zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Spoločný výbor pre DHP je poverený úlohou monitorovať a hodnotiť vplyv vykonávania na trvalo udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s dohodou z Cotonou zohráva občianska spoločnosť a poslanci Parlamentu jasnú úlohu.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy