DHP – Stredná Afrika

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Strednou Afrikou uľahčuje ľuďom a podnikom z EÚ a Kamerunu navzájom investovať a obchodovať a stimulovať rozvoj v strednej Afrike. Zistite, ako môže byť dohoda o hospodárskom partnerstve EÚ s Kamerunom prínosom pre váš obchod.

Stručný prehľad

Rokovania o komplexnej DHP s celým regiónom strednej Afriky sa začali v roku 2003. Doteraz nadobudla platnosť DHP medzi EÚ a Kamerunom, čo predstavuje krok smerom k dosiahnutiu úplnej regionálnej dohody.

Dohoda poskytla Kamerunu bezprecedentný voľný prístup na trh EÚ pre všetky jeho výrobky. Patria sem banány, hliník, spracované kakaové výrobky, preglejka a iné čerstvé a spracované poľnohospodárske výrobky. EÚ má prospech z postupnej liberalizácie svojich výrobkov na kamerunskom trhu od 4. augusta 2016.

Krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci

 • Kamerun je v súčasnosti jedinou krajinou v strednej Afrike, ktorá vykonáva DHP.
 • Gabon a Kongo (Brazzaville) ešte nepodpísali dohodu o hospodárskom partnerstve. Kongo obchoduje s EÚ v rámci VSP EÚ, zatiaľ čo Gabon ako krajina s nadpriemernými príjmami podľa klasifikácie Svetovej banky nemá od 1. januára 2014 nárok na systém VSP.
 • Čad, Stredoafrická republika, Konžská demokratická republika, Svätý Tomáš a Princov ostrov a Rovníková Guinea sú najmenej rozvinuté krajiny, takže majú bezcolný a bezkvótový prístup EÚ v rámci systému EÚ „EBA“.
 • EÚ a stredoafrické regionálne organizácie (CEMAC a ECCAS) skúmajú možnosť dosiahnuť komplexnú dohodu o hospodárskom partnerstve prostredníctvom dočasnej dohody, ktorú Kamerun už využíva.

Asymetrické ustanovenia v prospech strednej Afriky

Pri plnom zohľadnení rozdielov v úrovni rozvoja medzi zmluvnými stranami sa v DHP predpokladajú ustanovenia o asymetrii v prospech Kamerunu, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, pružné pravidlá pôvodu a osobitné ochranné opatrenia a opatrenia pre určité citlivé poľnohospodárske trhy a odvetvia.

 • Zatiaľ čo trhy EÚ sú okamžite a úplne otvorené, Kamerun má 15 rokov na otvorenie dovozu do EÚ. Okrem toho výrobcovia 20 % najcitlivejších výrobkov budú trvale chránení pred hospodárskou súťažou.

Sadzby

 • EÚ udeľuje nulové clá a nulové kvóty na dovoz z Kamerunu. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky.
 • Kamerun postupne ruší clá na 80 % tovaru v priebehu 15 rokov. Citlivé výrobky vrátane väčšiny druhov mäsa, vín a liehovín, sladu, mliečnych výrobkov, múky, určitej zeleniny, dreva a výrobkov z dreva, použitého odevu a textilu, náterov a použitých pneumatík sú úplne vylúčené z liberalizácie.
 • Na vyhľadanie presných informácií o povinnostiach a tarifách pre váš konkrétny výrobok použite možnosť vyhľadávania Mojeho obchodného asistenta s prihliadnutím na krajinu jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na svoje colné orgány.

Pravidlá o pôvode

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA)v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu sú k dispozícii nižšie.

V súčasnosti sa rokuje o nových, vylepšených pravidlách pôvodu, ktoré budú čo najskôr pripojené k DHP.

Kamerun medzitým využíva výhody vyplývajúce zo všeobecnej dohody o hospodárskom partnerstve (odkaz), ktoré sú zahrnuté v nariadení Rady 2016/1076 (predtým 1528/2007) o prístupe na trh EÚ.

Tolerancia

Tolerancie zahrnuté v DHP sú miernejšie ako zvyčajné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny konečného výrobku zo závodu namiesto 10 % predpokladaných vo väčšine dohôd EÚ. V prípade textilu a odevov sa uplatňujú osobitné tolerancie.

Kumulácia

DHP medzi EÚ a Strednou Afrikou zahŕňa tieto druhy kumulácie:

 • Dvojstranná kumulácia s EÚ.
 • Diagonálna kumulácia a úplná kumulácia so ZKÚ a krajinami AKT za určitých podmienok.
 • Kumulácia so susednými rozvojovými krajinami za určitých podmienok.

Priama doprava

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa musí predložiť dôkaz o priamej preprave.

Vrátenie cla

Náhradu možno požadovať za clo zaplatené za materiály, ktoré boli predtým dovezené na ďalšie spracovanie a potom vyvezené do krajiny, ktorá podpísala DHP s EÚ.

Podmienky na plavidlách

Ryby ulovené na šírom mori a vo výhradných hospodárskych zónach Kamerunu možno považovať za ryby s pôvodom v Kamerune len vtedy, ak ich ulovia plavidlá, ktoré spĺňajú určité kritériá. Tieto kritériá sa týkajú miesta registrácie plavidla, vlajky, pod ktorou „plavia“, a ich vlastníctva.

Neexistuje žiadna osobitná požiadavka týkajúca sa štátnej príslušnosti posádky, kapitánov alebo dôstojníkov. Tieto požiadavky, ktoré boli obsiahnuté v pôvodnej dohode z Cotonou, sa teraz odstránili, aby sa uľahčilo udeľovanie pôvodu rybám ulovenému krajinami DHP.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch[link], ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, v databáze My Trade Assistance.

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky

Dokumenty a postupy colného konania

 Dôkazy o pôvode

 • Ak sa chcete stať schváleným vývozcom, musíte byť schopný preukázať svojim colným orgánom status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu v prípade zneužitia odňať váš status schváleného vývozcu. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na svoje colné orgány.

 • Na to, aby sa na výrobky s pôvodom v Kamerune mohli vzťahovať preferenčné colné sadzby, musí byť k nim priložený dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď:
  • Sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený na požiadanie predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a splniť ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
  • fakturačné vyhlásenie – vydané ktorýmkoľvek vývozcom, pre zásielky s hodnotou 6 000 EUR alebo menej, alebo schválenými vývozcami pre zásielky akejkoľvek hodnoty. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Ďalšie dokumenty

 • Informácie o iných colných dokladoch a postupoch [link] potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Kolektívneho

Iné (hospodárska súťaž, obchod a udržateľný rozvoj)

Mediácia a rozhodcovské konanie

Rozhodnutím Rady 2019/1954 bol nedávno prijatý rokovací poriadok pre mediáciu a rozhodcovské konanie, ako aj kódex správania pre rozhodcov.

Súťaže

 • Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do všetkých krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia s výrobou a narúšaním obchodu
 • Ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, dohoda o hospodárskom partnerstve umožňuje Kamerunu aktivovať opatrenia na ochranu citlivých odvetví.

Rozvojovej spolupráce

Aby bolo možné v plnej miere využiť obchodné preferencie DHP, dohoda obsahuje aj zložku spolupráce. Hlavnými prioritnými oblasťami rozvojovej spolupráce, ktoré určili EÚ a Kamerun, sú:

 • Rozvoj základnej regionálnej infraštruktúry;
 • Poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti,
 • Priemysel, diverzifikácia a konkurencieschopnosť hospodárstiev;
 • Posilnenie regionálnej integrácie;
 • Zlepšenie podnikateľského prostredia;
 • Podpora vykonávania pravidiel súvisiacich s obchodom.

Udržateľného rozvoja

Dohody o hospodárskom partnerstve sú výslovne založené na „základných a základných“ prvkochDohody z Cotonou, t. j. ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohody o hospodárskom partnerstve tak obsahujú niektoré z najsilnejších formulácií týkajúcich sa práv a udržateľného rozvoja, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (stanovené v Dohode z Cotonou) sa môžu prijať, ak niektorá strana nesplní svoje záväzky týkajúce sa podstatných prvkov. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Úlohou Spoločného výboru pre DHP je monitorovať a posudzovať vplyv vykonávania na udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy