DHP – východná a južná Afrika

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a ESA uľahčuje ľuďom a podnikom z týchto dvoch regiónov navzájom investovať a obchodovať a stimulovať rozvoj vo východnej a južnej Afrike. Zistite, ako môžu dohody EÚ o hospodárskom partnerstve (DHP) s piatimi africkými štátmi byť prínosom pre váš obchod.

Stručný prehľad

Dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a východnou a južnou Afrikou (DHP medzi EÚ a ESA) podpísali Maurícius, Seychely, Zimbabwe a Madagaskar v auguste 2009 a predbežne sa vykonávala v máji 2012. Európsky parlament udelil súhlas s uzavretím dohody v januári 2013. Komory podpísali dohodu v júli 2017 a začali ju uplatňovať vo februári 2019.

DDHP medzi EÚ a ESA zahŕňa:

 • odstránenie všetkých ciel a kvót EÚ na dovoz zo štátov VJA;
 • postupné otváranie trhov ESA pre vývoz z EÚ;
 • podrobné ustanovenia o pravidlách pôvodu, rybnom hospodárstve a ochrane obchodu;
 • spolupráca v oblasti technických prekážok obchodu, ako aj noriem týkajúcich sa zdravia zvierat a rastlín;
 • pravidlá rozvojovej spolupráce;
 • mechanizmy urovnávania sporov.

Päť krajín, ktoré už dohodu uplatňujú, vyhlásilo, že je pripravené ísť nad rámec obchodu s tovarom smerom ku komplexnejšej dohode. Dňa 2. októbra 2019 sa začali rokovania s cieľom rozšíriť rozsah pôsobnosti DHP tak, aby zahŕňala obchod so službami, investície, udržateľný rozvoj a hospodársku súťaž. Okrem toho sa zmluvné strany dohodli na balíku modernizácie pravidiel pôvodu pre túto DHP.

Krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci

 • Komory
 • Madagaskar
 • Maurícius
 • Seychely
 • Zimbabwe
 • Dohoda zostáva otvorená aj pre ostatné krajiny z tohto regiónu.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín VJA

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a ESA predpokladá ustanovenia o asymetriech v prospech krajín VJA, ako je vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, flexibilné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a ochranu začínajúcich priemyselných odvetví.

 • Zatiaľ čo trhy EÚ boli okamžite a úplne otvorené, štáty ESA otvárajú svoje trhy čiastočne pre dovoz z EÚ, pričom v plnej miere zohľadňujú rozdiely v úrovniach rozvoja.

Sadzby

EÚ udeľuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup pre všetok dovoz z krajín VJA. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky.

Krajiny VJA v súlade so svojimi individuálnymi harmonogramami pripojenými k dočasnej DHP postupne rušia clá takto:

 • Madagaskar liberalizuje 81 % dovozu do EÚ;
 • Maurícius 96 %;
 • Seychely 98 %;
 • Zimbabwe 80 %.

Citlivé výrobky možno úplne vylúčiť z liberalizácie. Medzi hlavné vylúčenia z liberalizácie patria:

 • Madagaskar: mäso, mlieko a syr, rybolov, zelenina, obilniny, oleje a tuky, jedlé prípravky, cukor, kakao, nápoje, tabak, chemické látky, plasty a papier, textílie, kovové výrobky, nábytok;
 • Maurícius: živé zvieratá a mäso, jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, tuky, jedlé prípravky a nápoje, chemické látky, plasty a výrobky z gumy z usne a kožušín, železo a oceľ a spotrebný elektronický tovar;
 • Seychely: mäso, rybolov, nápoje, tabak, kožené výrobky, sklenené a keramické výrobky a vozidlá;
 • Zimbabwe: výrobky živočíšneho pôvodu, obilniny, nápojový papier, plasty a kaučuk, textílie a odevy, obuv, sklo a keramika, spotrebná elektronika a vozidlá.

Na vyhľadanie presných informácií o povinnostiach a tarifách pre váš konkrétny výrobok použite možnosť vyhľadávania Mojeho obchodného asistenta s prihliadnutím na krajinu jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na svoje colné orgány.

Pravidlá o pôvode

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

 

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, v databáze My Trade Assistance.

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky

Dokumenty a postupy colného konania

Dôkazy o pôvode

Ak sa chcete stať schváleným vývozcom, musíte byť schopný preukázať svojim colným orgánom status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu v prípade zneužitia odňať váš status schváleného vývozcu. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na svoje colné orgány.

Na to, aby boli výrobky s pôvodom v krajinách VJA oprávnené na preferenčné colné sadzby, musí byť k nim priložený dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď:

 1. sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený na požiadanie predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a splniť ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
 2. fakturačné vyhlásenie – vydané ktorýmkoľvek vývozcom, pre zásielky s hodnotou 6 000 EUR alebo menej, alebo schválenými vývozcami pre zásielky akejkoľvek hodnoty. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky Protokolu o pravidlách pôvodu.

Ďalšie dokumenty

Informácie o iných colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Kolektívneho

Iné (hospodárska súťaž, obchod a udržateľný rozvoj)

Súťaže

 • Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia s výrobou a narúšaním obchodu
 • Ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, dohoda o hospodárskom partnerstve umožňuje spustenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Udržateľného rozvoja

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a ESA je výslovne založená na „základných a základných“ prvkochDohody z Cotonou, t. j. ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (stanovené v Dohode z Cotonou) sa môžu prijať, ak niektorá strana nesplní svoje záväzky týkajúce sa podstatných prvkov. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a posudzovať vplyv vykonávania DHP na udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Regionálne začlenenie

Dohoda o hospodárskom partnerstve podporuje pripravenosť krajín VJA na vykonávanie Africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu (AfCFTA) v rámci Africkej únie, čím je stavebným kameňom regionálnej hospodárskej integrácie.

Rozvojová spolupráca, budovanie kapacít a technická pomoc

 • EÚ je pripravená poskytnúť podporu, ktorá sa bude financovať prostredníctvom existujúcich nástrojov, najmä rozvojového rozpočtu EÚ a Európskeho rozvojového fondu (ERF), prostredníctvom pomoci obchodu.
 • Na žiadosť piatich krajín VJA Európska únia už súhlasila s poskytnutím finančnej pomoci na zriadenie koordinačného mechanizmu DHP. Jeho cieľom je zabezpečiť primeranú koordináciu a technickú podporu pre päť krajín VJA, čo im umožní účinne sa zapojiť do procesu rokovaní. Koordinačný mechanizmus už krajinám ESA pomohol s prípravou rozsahu nadchádzajúcich rokovaní.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy