EPA SADC – Juhoafrické rozvojové spoločenstvo

Dohoda o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi EÚ a SADC uľahčuje ľuďom a podnikom z oboch regiónov navzájom investovať a obchodovať a stimulovať rozvoj v celej južnej Afrike. Zistite, ako môže dohoda o hospodárskom partnerstve EÚ s piatimi štátmi SADC prospieť vášmu obchodu.

Dohoda v skratke

Dohoda o hospodárskom partnerstve(DHP) medzi EÚ a Juhoafrickým rozvojovým spoločenstvom (SADC ) zahŕňa Botswanu, Lesotho, Mozambik, Namíbiu, Južnú Afriku a Eswatini (predtým Svazijsko) 10. júna 2016. DHP nadobudla predbežnú platnosť 10. októbra 2016, pričom Mozambik ju predbežne vykonáva od 4. februára 2018.

SADC-DHP je obchodná dohoda zameraná na rozvoj, ktorá poskytuje asymetrický prístup partnerom v skupine SADC-DHP. Môžu chrániť citlivé výrobky pred úplnou liberalizáciou a zaviesť ochranné opatrenia, keď dovoz z EÚ rastie príliš rýchlo. V kapitole o spolupráci sa identifikujú oblasti súvisiace s obchodom, ktoré môžu využívať finančné prostriedky. Dohoda obsahuje aj kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa zaoberá sociálnymi a environmentálnymi otázkami.

Pokiaľ ide o obchod s tovarom, nový prístup na trh zahŕňa lepšie obchodné podmienky najmä v poľnohospodárstve a rybnom hospodárstve vrátane vína, cukru, produktov rybného hospodárstva, kvetov a konzervovaného ovocia. EÚ získa zmysluplný nový prístup na trh Juhoafrickej colnej únie (výrobky zahŕňajú pšenicu, jačmeň, syr, mäsové výrobky a maslo).

Zvýhodnené krajiny

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mozambik
 • Namíbia
 • Južná Afrika
 • Eswatini (Svazijsko)

Ďalších šesť členov regiónu Juhoafrického rozvojového spoločenstva – Konžská demokratická republika, Madagaskar, Malawi, Maurícius, Zambia a Zimbabwe – sú súčasťou dohôd o hospodárskom partnerstve s EÚ alebo o nich rokujú ako súčasť iných regionálnych skupín, konkrétne strednej Afriky alebo východnej a južnej Afriky.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín SADC

V dohode o hospodárskom partnerstve sa predpokladajú asymetrické ustanovenia v prospech krajín SADC-DHP, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, flexibilné pravidlá pôvodu, ako aj osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinárske výrobky a začínajúce priemyselné odvetvia.

 • Krajiny SADC-DHP môžu aktivovať päť dvojstranných ochranných opatrení a zvýšiť dovozné clá v prípade, že dovoz z EÚ vzrastie alebo tak rýchlo hrozí, že naruší domácu výrobu
 • ak by EÚ uplatňovala ochranné opatrenie podľa pravidiel WTO, EÚ ponúkne svojim partnerom SADC-DHP obnoviteľné päťročné oslobodenie od jej uplatňovania, čo umožní krajinám SADC-DHP pokračovať vo vývoze.

Tarify

 • EÚ poskytuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup ku všetkým dovozom pochádzajúcim z Botswany, Lesotha, Mozambiku, Namíbie a Svazijska. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky. EÚ odstraňuje clá na 98,7 % dovozu pochádzajúceho z Južnej Afriky v rámci osobitných množstevných kvót.
 • krajiny, ktoré sú súčasťou Juhoafrickej colnej únie (Botswana, Lesotho, Namíbia, Južná Afrika a Eswatini), odstraňujú clá na približne 86 % dovozu z EÚ. Mozambik odstraňuje clá na 74 % dovozu z EÚ
 • všetky clá sa nachádzajú v prílohách I, II a III k dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC.

 

Ak chcete nájsť presné informácie o clách a clách pre váš konkrétny výrobok,použite možnosť vyhľadávania od Môjho obchodného asistenta, pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na vaše colné orgány

Pravidlá pôvodu

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite sinástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti My Trade Assistant (Môj obchodný asistent) s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu sú k dispozícii ďalej.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v protokole I týkajúcom sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce (Ú. v. EÚ L 250, 16.9.2016, s. 1924) k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC. Pozrite si aj Príručku o uplatňovaní protokolu 1 k DHP medzi SADC a EÚ.

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo v štáte SADC-DHP?

Aby sa na váš výrobok mohla vzťahovať nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC, výrobok musí mať pôvod v EÚ alebo v štáte SADC-DHP.

Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo v štáte SADC-DHP, ak je

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo nepozmeňovania). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky (napríklad tolerancia alebo kumulácia).

 

Príklady špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • Pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel ceny výrobku zo závodu
 • Zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom, napríklad výrobu papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • Špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na výrobu priadze, takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom odvetví a v chemickom priemysle.
 • Kombinácia týchto rôznych pravidiel je možná pri dodržiavaní rôznych pravidiel alternatívne alebo v kombinácii.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomáha dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • v dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi používať nepôvodné materiály, ktoré sú podľa osobitného pravidla bežne zakázané, až do výšky 15 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnych nepôvodných materiálov vyjadrených v hodnote uvedenej v špecifických pravidlách pre výrobky.
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 prílohy 1 „Úvodné poznámky“.
Kumulácia

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC sa stanovuje:

 • dvojstranná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v štáte SADC- DHP počítali ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), keď sa používajú pri výrobe výrobku.
 • úplná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v EÚ zohľadnilo v štáte SADC- DHP (a naopak) pri posudzovaní, či spĺňate špecifické pravidlo pre výrobky.
 • diagonálna kumulácia, ktorá umožňuje i) materiály s pôvodom v ktoromkoľvek štáte SADC- DHP, v inom štáte africkej, karibskej a tichomorskej dohody alebo v zámorskej krajine alebo na zámorskom území EÚ a ii) operácia alebo spracovanie vykonávané v týchto krajinách, ktoré sa považujú za materiály s pôvodom v štáte SADC- DHP alebo v EÚ, ak sa používajú pri výrobe výrobku za predpokladu, že sú splnené určité podmienky vrátane dohôd o administratívnej spolupráci medzi týmito dvoma krajinami, z ktorých sa pôvod kumuluje. Táto kumulácia sa nevzťahuje na i) materiály HS 1604 až 1605 s pôvodom v Tichomorí a ii) materiály s pôvodom v Južnej Afrike, ktoré nemožno dovážať do EÚ bez cla bez kvót.   
  • Európska komisia uverejnila 12. novembra 2018 zoznam materiálov s pôvodom v Južnej Afrike, ktoré nemožno dovážať do EÚ bez cla bez kvót.
  • Od 1. októbra 2018 môžu vývozcovia z EÚ uplatňovať túto diagonálnu kumuláciu s inými štátmi AKT DHP a so zámorskými krajinami a územiami EÚ (Ú. v. EÚ C 407. 12.11.2018, s. 8).
  • Štáty SADC-DHP neoznámili EÚ, že zatiaľ uzavreli dohody o administratívnej spolupráci, a preto túto kumuláciu ešte nemôžu uplatniť.
 • kumuláciav súvislosti s materiálmi, ktoré podliehajú bezcolnému zaobchádzaniupodľa doložky najvyšších výhodv EÚ, ktorá umožňuje vývozcom v štáte SADC-DHP započítať nepôvodné materiály, ktoré by pri dovoze do EÚ využívali bezcolné a bezkvótové zaobchádzanie podľa colných sadzieb EÚ podľa doložky najvyšších výhod, ako keby mali pôvod v danom štáte SADC-DHP, keď sú začlenené do výrobku tam vyrobeného, za predpokladu, že na tento materiál z krajiny pôvodu nie sú zavedené žiadne antidumpingové clá ani clá proti obchádzaniu
 • kumuláciav súvislosti s materiálmi spôvodom v iných krajinách, ktoré majú zvýhodnený bezcolný a bezkvótový prístup do EÚ, čo umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v krajinách, ktoré využívajú bezcolný a bezkvótový prístup do EÚ pre tento materiál, započítali ako materiály s pôvodom v štáte SADC- DHP, ak sa používajú pri výrobe výrobku za predpokladu, že sú splnené určité podmienky. Táto kumulácia sa v súčasnosti neuplatňuje.
Výnimky

Na žiadosť štátu SADC- DHP by sa za osobitných podmienok mohla udeliť osobitná výnimka s cieľom umožniť uplatňovanie voľnejších pravidiel pôvodu na konkrétne výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách. V súčasnosti sa neuplatňujú žiadne osobitné výnimky.

Ďalšie požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy:

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej prepravy

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC sa výrobky s pôvodom musia prepravovať z EÚ do štátu SADC-DHP (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • pridávanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými domácimi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervovanie výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

V prípade pochybností môžu colné orgány požiadať deklaranta, aby poskytol dôkaz o splnení podmienok, ktorý možno poskytnúť akýmkoľvek spôsobom vrátane zmluvných prepravných dokladov, ako sú nákladné listy, alebo faktických či konkrétnych dôkazov založených na označení alebo číslovaní balení alebo akýchkoľvek dôkazov týkajúcich sa samotného tovaru.

Vrátenie cla

Náhrada ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla, je podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC povolená.

Postupy týkajúce sa pôvodu

Postupy týkajúce sa pôvodu týkajúce sa uplatňovania preferenčného colného sadzobníka a overovania colnými orgánmi sú stanovené v hlave IV o dôkaze o pôvode a v hlave V o opatreniach pre administratívnu spoluprácu.

Ako požiadať o preferenčnú sadzbu?

Aby ste mohli využívať preferenčné zaobchádzanie, musíte predložiť dôkaz o pôvode

 • budete potrebovať buď
 • dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov od dátumu vydania.
 • dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak
  • celková hodnota výrobkov nepresahuje 500 EUR v prípade malých balení, alebo
  • 1 200 EUR v prípade výrobkov, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich
Sprievodné osvedčenie EUR.1
 • vzor osvedčenia EUR.1 je uvedený v prílohe III a obsahuje pokyny na jeho vyplnenie
 • Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • vývozca, ktorý žiada o osvedčenie, by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.
Vyhlásenie o pôvode (vlastné vyhlásenie vývozcu)

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo v štáte SADC-DHP, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Môže byť vyhotovená na základe:

 • schválený vývozca alebo
 • vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.

 

Schválení vývozcovia

Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávniť každého vývozcu, ktorý často prepravuje výrobky podľa tejto dohody, aby vyhotovoval vyhlásenia o pôvode bez ohľadu na hodnotu príslušných výrobkov.

Vývozca, ktorý žiada o takéto povolenie, musí colným orgánom poskytnúť všetky záruky potrebné na overenie štatútu pôvodu výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

Colné orgány môžu v prípade akéhokoľvek zneužitia odňať štatút schváleného vývozcu.

 

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?

 • na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode by mal vývozca na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v príslušnom jazyku): „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia... ) vyhlasuje, že ak nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“
 • znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v prílohe IV. Overte si u colných orgánov akékoľvek ďalšie požiadavky, ktoré by mohli mať.
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schválený vývozca, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Predloženie

 • vývozca môže vyhlásenie o pôvode vyhotoviť pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po vývoze za predpokladu, že ho predloží v dovážajúcej krajine najneskôr dva roky po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.
 • pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok je skutočne pôvodný alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC je založená na týchto zásadách:

 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany.
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú miestne colné orgány – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej zmluvnej strany určia pôvod a informujú o výsledkoch orgány dovážajúcej zmluvnej strany.

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie
 • vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, v databáze My Trade Assistant

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť

Dokumenty a postupy colného konania

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na účely podania žiadosti o preferenčné sadzby, a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o ďalších colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Informácie o colných režimoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohoda o hospodárskom partnerstve zahŕňa dvojstranný protokol medzi EÚ a Južnou Afrikou o ochrane zemepisných označení a o obchode s vínom a liehovinami.

 • EÚ chráni viac ako 100 juhoafrických názvov, ako sú Rooibos, známy nálev z Južnej Afriky a mnohé názvy vín ako Stellenbosch a Paarl
 • Južná Afrika chráni viac ako 250 názvov EÚ v rámci kategórií potravín, vín a liehovín

To napríklad znamená, že výrobca v inej krajine ako Južná Afrika nemôže predávať čaj spracovaný zo závodu z jeho vlastného územia pod symbolicky dôležitým názvom Rooibos. To isté platí pre tradičné názvy výrobkov EÚ.

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Iné oblasti

Hospodárska súťaž

 • EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín SADC-DHP
 • EÚ minimalizovala opatrenia s vplyvom narúšajúcim výrobu a obchod
 • ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú prijatie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Urovnávanie sporov

V rámci SADC-DHP sa spory riešia prostredníctvom konzultácií alebo mediácie a v konečnom dôsledku prostredníctvom rozhodcovského konania. Po rozhodcovskom konaní žalovaná strana podnikne všetky potrebné kroky, aby vyhovela rozhodnutiu. V prípade nedodržania predpisov má druhá strana právo na kompenzáciu alebo môže prijať všetky vhodné opatrenia, ako napríklad zvýšenie ciel.

Trvalo udržateľný rozvoj

Dohoda SADC-DHP je výslovne založená na „základných a základných“ prvkoch stanovených v Dohode z Cotonou, t. j. na ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohoda tak obsahuje niektoré z najsilnejších slov o právach a udržateľnom rozvoji, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (ako sa stanovuje v dohode z Cotonou) možno prijať, ak niektorá zo zmluvných strán nesplní svoje záväzky v súvislosti so základnými prvkami. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a hodnotiť vplyv vykonávania DHP na trvalo udržateľný rozvoj strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Regionálna integrácia

SADC-DHP sa týka obchodu medzi krajinami SADC-DHP, ako aj obchodu s EÚ.

 • pravidlá pôvodu SADC-DHP podporujú rozvoj nových hodnotových reťazcov v regióne. Ustanovenia o kumulácii umožňujú uplatňovanie diskontných sadzieb na hraniciach EÚ na ovocie zozbierané v jednej krajine regiónu a potom konzervované a konzervované v inej krajine. Tento typ flexibilných pravidiel pôvodu je prínosom pre spoločnosti v agropotravinárskom, rybárskom a priemyselnom odvetví.
 • SADC-DHP harmonizuje clá Juhoafrickej colnej únie uložené na dovoz s pôvodom v EÚ a následne zlepšuje fungovanie colnej únie. DHP SADC týmto spôsobom posilňuje regionálnu integráciu.
 • každý štát SADC-DHP súhlasil s tým, že akákoľvek výhoda, ktorú poskytol EÚ, sa rozšíri aj na ostatné štáty SADC-DHP.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ poskytuje technickú pomoc pre obchod. To pomáha krajinám prispôsobiť svoje colné postupy a znížiť administratívnu záťaž. Pre vás to znamená menej ťažkostí pri styku s colnými orgánmi.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy