DHP – stredná Afrika

DHP medzi EÚ a Strednou Afrikou uľahčuje ľuďom a podnikom z EÚ a Kamerunu investovať do vzájomných vzťahov a obchodovať s nimi a stimulovať rozvoj v strednej Afrike. Zistite, ako môže DHP EÚ s Kamerunom prospieť vášmu obchodu.

V skratke

V roku 2003 sa začali rokovania o komplexnej DHP s celým regiónom strednej Afriky. Doteraz nadobudla platnosť DHP medzi EÚ a Kamerunom, ktorá predstavuje krok smerom k dosiahnutiu úplnej regionálnej dohody.

Dohoda poskytla Kamerunu bezprecedentný voľný prístup na trh EÚ pre všetky jeho výrobky. Patria medzi ne banány, hliník, spracované výrobky z kakaa, preglejky a iné čerstvé a spracované poľnohospodárske výrobky. EÚ využíva postupnú liberalizáciu svojich výrobkov na kamerunskom trhu od 4. augusta 2016.

Zvýhodnené krajiny

 • Kamerun je v súčasnosti jedinou krajinou v strednej Afrike, ktorá vykonáva DHP.
 • Gabon a Kongo (Brazzaville) ešte nepodpísali dohodu o hospodárskom partnerstve. Kongo obchoduje s EÚ v rámci VSP EÚ, zatiaľ čo Gabon ako krajina s nadpriemernými príjmami podľa klasifikácie Svetovej banky nie je od 1. januára 2014 oprávnený na systém VSP.
 • Čad, Stredoafrická republika, Konžská demokratická republika, Svätý Tomáš a Princov ostrov a Rovníková Guinea sú najmenej rozvinutými krajinami, takže v rámci systému EÚ EBA využívajú bezcolný a bezkvótový prístup EÚ.
 • EÚ a stredoafrické regionálne organizácie (CEMAC a ECCAS) skúmajú možnosť dosiahnuť komplexnú dohodu o hospodárskom partnerstve prostredníctvom dočasnej dohody, ktorú už Kamerun využíva.

Asymetrické ustanovenia v prospech strednej Afriky

Pri plnom zohľadnení rozdielov v úrovni rozvoja medzi zmluvnými stranami sa v dohode o hospodárskom partnerstve predpokladajú asymetrie v prospech Kamerunu, ako je vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, flexibilné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre určité citlivé poľnohospodárske trhy a odvetvia.

 • Zatiaľ čo trhy EÚ sú okamžite a úplne otvorené, Kamerun má 15 rokov na to, aby sa otvoril pre dovoz do EÚ. Okrem toho výrobcovia 20 % najcitlivejšieho tovaru budú požívať trvalú ochranu pred hospodárskou súťažou.

Tarify

 • EÚ udeľuje nulové clá a nulové kvóty na dovoz z Kamerunu. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky.
 • Kamerun postupne ruší clá na 80 % tovaru, a to počas 15 rokov. Citlivé výrobky vrátane väčšiny druhov mäsa, vín a liehovín, sladu, mliečnych výrobkov, múky, určitej zeleniny, dreva a výrobkov z dreva, použitých odevov a textílií, maliar a použitých pneumatík sú úplne vylúčené z liberalizácie.
 • Ak chcete nájsť presné informácie o clách a clách pre váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania od Môjho obchodného asistenta, pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na colné orgány.

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA)v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu sú k dispozícii ďalej.

O nových, vylepšených pravidlách pôvodu sa v súčasnosti rokuje a čo najskôr sa pripoja k DHP.

Kamerun medzitým profituje zo všeobecnej DHP zlepšených pravidiel pôvodu (odkaz), ktoré sú zahrnuté v nariadení Rady 2016/1076 (ex 1528/2007) o prístupe na trh EÚ.

Tolerancia

Tolerancie zahrnuté do dohody o hospodárskom partnerstve sú miernejšie ako obvyklé odchýlky. Predstavujú 15 % ceny finálneho výrobku zo závodu namiesto 10 % predpokladaných vo väčšine dohôd EÚ. V prípade textilu a odevov sa uplatňujú osobitné tolerancie.

Kumulácia

DHP medzi EÚ a Strednou Afrikou zahŕňa tieto druhy kumulácie:

 • Dvojstranná kumulácia s EÚ.
 • Diagonálna kumulácia a úplná kumulácia so ZKÚ a krajinami AKT za určitých podmienok.
 • Kumulácia so susednými rozvojovými krajinami za určitých podmienok.

Priama doprava

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa musí predložiť dôkaz o priamej preprave.

Vrátenie cla

Náhradu možno požadovať za clo zaplatené za materiály, ktoré boli predtým dovezené na ďalšie spracovanie a potom vyvezené do krajiny, ktorá podpísala DHP s EÚ.

Podmienky plavidiel

Ryby ulovené na šírom mori a vo výhradných hospodárskych zónach Kamerunu možno považovať za ryby s pôvodom v Kamerune len vtedy, ak sú ulovené plavidlami, ktoré spĺňajú určité kritériá. Tieto kritériá sa týkajú miesta registrácie plavidla, vlajky, pod ktorou sa plavidlo „plaví“, a jeho vlastníctva.

Neexistuje žiadna osobitná požiadavka týkajúca sa štátnej príslušnosti posádky, kapitánov lodí alebo dôstojníkov. Tieto požiadavky, ktoré boli uvedené v pôvodnej dohode z Cotonou, sa teraz odstránili s cieľom uľahčiť udeľovanie pôvodu rybám uloveným krajinami DHP.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch[odkaz], ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, nájdete v databáze My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť

Dokumenty a postupy colného konania

 Dôkazy o pôvode

 • Aby ste sa stali schváleným vývozcom, musíte byť schopný preukázať colným orgánom status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu váš štatút schváleného vývozcu odňať v prípade zneužitia. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto postupoch, obráťte sa na colné orgány.

 • Na to, aby sa na výrobky s pôvodom v Kamerune vzťahovali preferenčné colné sadzby, musí k nim byť priložený dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď:
  • Sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený predložiť na požiadanie doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
  • fakturačné vyhlásenie – vydané ktorýmkoľvek vývozcom pre zásielky v hodnote 6 000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami pre zásielky akejkoľvek hodnoty. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Iné dokumenty

 • Informácie o iných colných dokladoch a postupoch [odkaz] potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Iné (hospodárska súťaž, smernica o bezpečnosti hračiek)

Mediácia a rozhodcovské konanie

Rokovací poriadok pre mediáciu a rozhodcovské konanie, ako aj kódex správania pre rozhodcov boli nedávno prijaté rozhodnutím Rady 2019/1954.

Hospodárska súťaž

 • Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do všetkých krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia tým, že narúšala výrobu a obchod
 • Ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, dohoda o hospodárskom partnerstve umožňuje Kamerunu prijať opatrenia na ochranu citlivých odvetví.

Rozvojová spolupráca

Aby bolo možné v plnej miere využiť obchodné preferencie DHP, dohoda obsahuje aj zložku spolupráce. Hlavnými prioritnými oblasťami rozvojovej spolupráce, ktoré určili EÚ a Kamerun, sú:

 • Rozvoj základnej regionálnej infraštruktúry;
 • Poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť,
 • Priemysel, diverzifikácia a konkurencieschopnosť hospodárstiev;
 • Posilnenie regionálnej integrácie;
 • Zlepšenie podnikateľského prostredia;
 • Podpora vykonávania pravidiel súvisiacich s obchodom.

Trvalo udržateľný rozvoj

Dohody o hospodárskom partnerstve sú výslovne založené na „základných a základných“ prvkoch stanovených vdohode z Cotonou, t. j. na ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohody o hospodárskom partnerstve tak obsahujú niektoré z najsilnejších slov o právach a udržateľnom rozvoji, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (ako sa stanovuje v dohode z Cotonou) možno prijať, ak niektorá zo zmluvných strán nesplní svoje záväzky v súvislosti so základnými prvkami. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Spoločný výbor pre DHP má za úlohu monitorovať a posudzovať vplyv vykonávania na trvalo udržateľný rozvoj strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy