Usługi – statystyka

Usługi stanowią pojedynczą, najbardziej dynamiczną działalność gospodarczą, stanowiącą około 75 % PKB i zatrudnienia w UE.

Usługi obejmują wiele sektorów, w tym transport, telekomunikację, usługi profesjonalne, usługi finansowe, usługi pocztowe i kurierskie, handel detaliczny i dystrybucję, usługi w zakresie ochrony środowiska i turystykę.

UE jest największym na świecie eksporterem i importerem usług z około 25 % światowego handlu usługami. Handel usługami stanowi również jedną trzecią całkowitej łącznej wartości handlu towarami i usługami w UE, przy czym dodatkowe usługi wpisują się również w wartość większości towarów.

Eurostat dostarcza statystyki na poziomie sektorowym w odniesieniu do następujących głównych sektorów

 • usługi produkcyjne w odniesieniu do nakładów rzeczowych będących własnością osób trzecich
 • usługi konserwacji i naprawy, nieujęte gdzie indziej
 • transport
 • podróż
 • budownictwo
 • usługi ubezpieczeniowe i emerytalno-rentowe
 • usługi finansowe
 • opłaty za korzystanie z własności intelektualnej, nieujęte gdzie indziej
 • usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne
 • pozostałe usługi biznesowe
 • usługi kulturalne i rekreacyjne
 • towary i usługi sektora instytucji rządowych i samorządowych, gdzie indziej niewymienione

Statystyki dotyczące międzynarodowego handlu usługami rejestrują transakcje, które mają miejsce

 • między mieszkańcami państw członkowskich UE
 • między mieszkańcami państw członkowskich UE a mieszkańcami państw trzecich

Statystyki te zapewniają wartości pieniężne poszczególnych rodzajów usług i krajów partnerskich, w oparciu o transakcje rejestrowane w ramach bilansu płatniczego danego kraju.

Udostępnij tę stronę: