Usługi – statystyki

W UE usługi stanowią najbardziej dynamiczną działalność gospodarczą stanowiącą około 75 % PKB i zatrudnienia.

Usługi obejmują wiele różnych sektorów, w tym transport, telekomunikację, usługi świadczone w ramach wolnych zawodów, usługi finansowe, usługi pocztowe i kurierskie, handel detaliczny i dystrybucję, usługi środowiskowe i turystykę.

UE jest największym na świecie eksporterem i importerem usług, zajmując się około 25 % światowego handlu usługami. Handel usługami stanowi również jedną trzecią łącznej wartości handlu towarami i usługami w UE, przy czym dodatkowe usługi wbudowane są również w wartość większości towarów.

Eurostat dostarcza statystyki na poziomie sektorowym w odniesieniu do następujących głównych sektorów

 • usługi produkcyjne w odniesieniu do nakładów rzeczowych będących własnością osób trzecich
 • usługi konserwacji i naprawy, gdzie indziej niewymienione
 • transport
 • podróż
 • budownictwo
 • usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
 • usługi finansowe
 • opłaty za korzystanie z własności intelektualnej, nieujęte gdzie indziej
 • usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne
 • pozostałe usługi biznesowe
 • usługi kulturalne i rekreacyjne
 • towary i usługi sektora instytucji rządowych i samorządowych, gdzie indziej niewymienione

Statystyki dotyczące międzynarodowego handlu usługami rejestrują transakcje dotyczące usług, które mają miejsce

 • między mieszkańcami państw członkowskich UE
 • między rezydentami państw członkowskich UE a rezydentami państw trzecich

Statystyki te przedstawiają wartości pieniężne według rodzaju usługi i kraju partnerskiego na podstawie transakcji zarejestrowanych w bilansie płatniczym danego kraju.

 

Udostępnij tę stronę: