Doklady a postupy colného konania

Tento oddiel je určený dovozcom z EÚ. Poskytuje podrobné informácie o dovozných postupoch EÚ vrátane tém, ako je registrácia hospodárskeho subjektu a číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI), rôzne dokumenty, ktoré musíte vyplniť, a odkazy na požiadavky špecifické pre dané odvetvie a krajinu. Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

V tejto kapitole nájdete:

 • dokumenty potrebné na colné vybavenie v EÚ
 • informácie o tom, ako získať číslo EORI
 • rôzne colné režimy
 • informácie o dôkazoch o pôvode v rámci colného konania
 • osobitné informácie o dovoze za každý členský štát EÚ

Dokumenty potrebné na colné vybavenie v EÚ

 
 

Dôkaz o pôvode

Dôkaz o pôvode je medzinárodný obchodný doklad, ktorým sa osvedčuje, že tovar zahrnutý v zásielke pochádza z konkrétnej krajiny alebo územia. Deklaruje sa spolu s JCD a predkladá sa s ním na colné konanie.

Vo všeobecnosti možno status pôvodu tovaru preukázať

 • osvedčenia o nepreferenčnom pôvode, ktoré potvrdzujú, že krajina pôvodu tovaru nespĺňa podmienky na preferenčné zaobchádzanie. Tieto osvedčenia zvyčajne vydávajú obchodné komory.
 • osvedčenia o preferenčnom pôvode, ktoré umožňujú, aby sa na tovar vzťahovalo znížené alebo nulové clo, ak sa dováža z tých tretích krajín, s ktorými bola podpísaná preferenčná dohoda.

Takéto osvedčenia musia byť vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny a musia byť predložené v čase colného odbavenia.

 • typ osvedčenia, o ktoré sa žiada, sa určuje v každej preferenčnej dohode: Formulár A (pre režim VSP), EUR MED (pre niektoré konkrétne prípady v systéme PEM) alebo 1 EUR (všetky ostatné prípady)
 • Fakturačné vyhlásenia vystavené vývozcom vo zvýhodnenej alebo partnerskej krajine. Mali by sa rozlišovať dve situácie
  • v prípade zásielok do 6000 EUR môže vyhlásenia na faktúre vystaviť ktorýkoľvek vývozca vo zvýhodnenej krajine/partnerskej krajine.
  • v prípade zásielok nad 6000 EUR vystavuje vyhlásenia na faktúre iba schválený vývozca.

Osobitným prípadom vyhlásení na faktúre je systém REX.

Môžu sa predkladať aj osvedčenia o záväzných informáciách o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzných informáciách o pôvode tovaru.

 
 
 
 

Pozri tiež:

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe (ENS)

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe obsahuje predbežné informácie o náklade zásielok vstupujúcich do EÚ. Umožňuje colným orgánom vykonávať analýzu rizík na účely bezpečnosti a ochrany. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe musí podať na prvom colnom úrade vstupu do EÚ dopravca tovaru (prepravca tovaru, hoci v niektorých prípadoch ho môže vykonať dovozca – príjemca alebo zástupca dopravcu alebo dovozcu) – aj keď sa tovar nebude dovážať do EÚ. Uplatňujú sa tieto lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe na základe spôsobu prepravy tovaru

 • kontajnerový námorný náklad: najmenej 24 hodín pred začatím nakládky v zahraničnom prístave
 • hromadný námorný náklad: aspoň 4 hodiny pred príchodom
 • príbrežná námorná doprava: aspoň 2 hodiny pred príchodom
 • lety na krátke vzdialenosti (menej ako 4 hodiny): aspoň o skutočný čas vzletu lietadla
 • diaľkové lety (4 hodiny alebo viac): aspoň 4 hodiny pred príchodom na prvé letisko na colnom území EÚ
 • cestná doprava: aspoň 1 hodinu pred príchodom

Poznámka: Predbežné colné vyhlásenie o vstupe si vyžaduje informácie uvedené v dokladoch, ktoré pochádzajú od vývozcu (nákladný list, obchodné faktúry atď.). Uistite sa, že tieto doklady sa dostanú k strane zodpovednej za podanie vyhlásenia včas.Viac informácií o predbežnom colnom vyhlásení o vstupe. V Colnom kódexe Únie sa do tohto vyhlásenia zaviedlo viac podrobností o analýze rizík. Pozri často kladené otázky o ENS.

Registrácia ako hospodársky subjekt (číslo EORI)

Číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI) je jedinečný identifikátor, ktorý colný orgán v krajine EÚ prideľuje všetkým hospodárskym subjektom (spoločnostiam aj jednotlivcom) osobám zapojeným do činností, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy EÚ. Dovozcom usadeným mimo EÚ sa pridelí číslo EORI pri prvom podaní:

 • colné vyhlásenie
 • predbežné colné vyhlásenie o vstupe (ENS)
 • predbežné colné vyhlásenie o výstupe (EXS)

Hospodárske subjekty používajú toto číslo pri každej komunikácii s akýmikoľvek colnými orgánmi EÚ, kde sa vyžaduje identifikátor v EÚ, napríklad v colných vyhláseniach. Už pridelené čísla EORI je možné skontrolovať v Európskej komisii. Je možné vyhľadať orgány, ktoré registrujú čísla EORI v každej krajine EÚ.

Pozri aj usmernenia EORI.

Colné režimy v EÚ

Keď tovar prichádza na colný úrad vstupu do EÚ, je dočasne uskladnený pod colným dohľadom (najviac 90 dní), kým mu nebude pridelený jeden z týchto colných režimov (alebo opätovne vyvezený):

Prepustenie do voľného obehu

Účelom režimu prepustenia do voľného obehu je splniť všetky dovozné formality, aby sa tovar mohol predávať na trhu Únie.

Tovar je uvedený do daňového voľného obehu po splnení všetkých dovozných požiadaviek:

 • Všetky uplatniteľné tarifné clá a iné poplatky boli zaplatené.
 • Boli predložené dovozné licencie na tovar podliehajúci kvótam.
 • Boli predložené všetky príslušné povolenia a osvedčenia (napr. veterinárne osvedčenie pre určité zvieratá alebo živočíšne produkty).

Dovážaný tovar sa prepúšťa do režimu prostredníctvom colného vyhlásenia. Dátumom prijatia tohto vyhlásenia colným úradom v krajine EÚ je aj dátum, ktorý sa prípadne zohľadňuje pri výpočte sumy dovozného cla, dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane.

Osobitné postupy

Tovar sa môže prepustiť do niektorého z týchto ošetrení:

 • Tranzit Únie, ktorý zahŕňa:
  • Vonkajší tranzit — tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa môže prepravovať z jedného miesta na druhé v rámci colného územia EÚ bez toho, aby podliehal dovoznému clu, iným poplatkom súvisiacim s dovozom tovaru (t. j. vnútroštátnym daniam) a obchodno-politickým opatreniam. Preprava tovaru do iného členského štátu EÚ znamená, že postupy colného konania sa prenesú na colný úrad určenia.
  • Vnútorný tranzit — tovar Únie sa môže prepravovať z jedného miesta na druhé v rámci colného územia EÚ bez akejkoľvek zmeny jeho colného statusu. Patrí sem aj preprava tovaru cez iné územie mimo colného územia EÚ.
 • Skladovanie, ktoré zahŕňa colné uskladňovanie a slobodné pásma:
  • Colné uskladňovanie — tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa môže skladovať v priestoroch alebo na akomkoľvek inom mieste schválenom colnými orgánmi a pod colným dohľadom (ďalej len „colné sklady“) bez toho, aby podliehal dovoznému clu, iným poplatkom súvisiacim s dovozom tovaru a opatreniam obchodnej politiky.
  • Slobodné pásma — členské štáty môžu označiť časti colného územia Únie za slobodné pásma. Sú tam, kde tovar možno zaviesť bez dovozných ciel, iných poplatkov (t. j. vnútroštátnych daní) a opatrení obchodnej politiky, až kým sa mu neudelí iný schválený colný režim alebo sa spätne nevyvezie. Tovar sa môže tiež podrobiť jednoduchým operáciám, ako je spracovanie a prebaľovanie.
 • Osobitné použitie, ktoré zahŕňa dočasné použitie a konečné použitie:
  • Dočasné použitie — tovar, ktorý nie je tovarom Únie, môže vstúpiť do EÚ bez zaplatenia dovozného cla za predpokladu, že je určený na spätný vývoz bez toho, aby bol zmenený. Maximálne obdobie dočasného dovozu je dva roky.
  • Konečné použitie — tovar sa môže prepustiť do voľného obehu na základe oslobodenia od cla alebo zníženej sadzby cla z dôvodu jeho osobitného použitia.
 • Zušľachťovací styk, ktorý zahŕňa aktívny a pasívny zušľachťovací styk:
  • Aktívny zušľachťovací styk — tovar sa môže dovážať do EÚ bez toho, aby podliehal clám, daniam a formalitám, ktorý sa má spracovať pod colným dohľadom a potom spätne vyviezť.Ak sa hotové výrobky nakoniec nevyvezú, začnú podliehať platným clám a formalitám.
  • Pasívny zušľachťovací styk — tovar Únie sa môže dočasne vyviezť z colného územia Únie na účely spracovania.Zušľachtený tovar sa môže prepustiť do voľného obehu s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla.

Pozri tiež:

Požiadavky a orgány členského štátu na dovoz

EÚ ako colná únia využíva dovozné postupy, ktoré sú značne harmonizované.Medzi 27 členskými štátmi však zostáva niekoľko rozdielov.

Pozri zoznam členských štátov EÚ a ich hlavných príslušných orgánov, ktoré môžu poskytovať informácie o dovozných postupoch, obchodných režimoch, dovozných licenciách a príslušných orgánoch na kontrolu osobitných požiadaviek. Mali by vám pomôcť s osobitnými požiadavkami na ich krajinu. Tieto orgány vám môžu pomôcť pri otázkach, ako sú:

 • Kde podať jednotný administratívny dokument
 • Ktoré slobodné pásma sú k dispozícii na použitie
 • Ako získať dovozné licencie
 • Kontroly živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu
 • Fytosanitárne inšpekcie
 • Zdravotná kontrola potravín a krmív
 • Obchodné normy pre poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva
 • Kontrola obchodu s chemickými látkami, hnojivami a odpadom
 • Technických noriem,
 • Požiadavky na balenie a označovanie

Právne predpisy

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013) (CELEX 32013R0952)
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016) (CELEX 32016R0341).
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy