Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP)

Informácie o dohodách EÚ o hospodárskom partnerstve (DHP) s africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) partnermi.

V skratke

 

Dohody ohospodárskom partnerstve (DHP) sú obchodné a rozvojové dohody, o ktorých sa rokuje medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) krajinami. Úplne a okamžite otvárajú trhy EÚ, zatiaľ čo partneri z AKT sa počas prechodných období otvárajú len čiastočne pre dovoz z EÚ.

 

Dohody o hospodárskom partnerstve:

 • sú procesom, ktorý sa datuje do podpísania Dohody z Cotonou.
 • sú „na mieru“ prispôsobené osobitným regionálnym podmienkam.
 • sú dohody, ktoré sú v súlade s pravidlami WTO, ale idú nad rámec tradičných dohôd o voľnom obchode, pričom sa zameriavajú na rozvoj krajín AKT, pričom zohľadňujú ich sociálno-ekonomickú situáciu a zahŕňajú spoluprácu a pomoc s cieľom pomôcť krajinám AKT využívať výhody dohôd.
 • poskytnúť priestor pre rozsiahlu obchodnú spoluprácu v oblastiach, ako sú sanitárne normy a iné štandardy.
 • vytvoriť spoločné inštitúcie, ktoré monitorujú vykonávanie dohôd a riešia obchodné otázky kooperatívnym spôsobom.
 • sú navrhnuté tak, aby boli hnacou silou zmien, ktoré pomôžu naštartovať reformy a prispejú k dobrej správe hospodárskych záležitostí. To pomôže partnerom AKT prilákať investície a podporiť ich hospodársky rast.

Zvýhodnené krajiny

Celkovo už dohody o hospodárskom partnerstve vykonáva 32 krajín AKT v 7 regiónoch:

Dva regióny v Afrike – západná Afrika a Východoafrické spoločenstvo (EAC) – ešte musia dokončiť svoje podpisové procesy, zatiaľ čo členské štáty EÚ a 15 zo 16 západoafrických krajín a 2 z 5 krajín EAC podpísali tieto regionálne DHP.

Pozri prehľad vykonávania DHP v rôznych partnerských krajinách.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín AKT

V dohodách o hospodárskom partnerstve sa predpokladajú asymetrie v prospech krajín AKT, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, flexibilné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a ochranu začínajúcich priemyselných odvetví.

 • Zatiaľ čo trhy EÚ sú okamžite a úplne otvorené, krajiny AKT majú 15 rokov na to, aby sa otvorili dovozu z EÚ (s ochranou citlivého dovozu), a vo výnimočných prípadoch až 25 rokov. Okrem toho výrobcovia 20 % najcitlivejšieho tovaru budú požívať trvalú ochranu pred hospodárskou súťažou.

Tarify

 • EÚ udeľuje nulové clá a nulové kvóty na dovoz z krajín AKT. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky z DHP
 • Krajiny AKT postupne rušia clá, a to v priebehu 15 – 25 rokov. Citlivé výrobky, ako napríklad potraviny, môžu byť úplne vylúčené z liberalizácie. Ak sa dovoz určitého tovaru EÚ do krajín AKT náhle zvýši, uplatňujú sa ochranné opatrenia, ako sú dovozné kvóty. Niektoré DHP umožňujú krajinám AKT uložiť nové clá z osobitných dôvodov súvisiacich s rozvojom.
 • Ak chcete nájsť presné informácie o clách a clách pre váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania od Môjho obchodného asistenta, pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na colné orgány.

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Pružné pravidlá pôvodu umožňujú krajinám AKT vyvážať výrobky so vstupmi z iných krajín, najmä v kľúčových odvetviach – poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve a textilnom a odevnom priemysle. Napríklad textilný výrobok môže vstúpiť do EÚ bez cla, ak sa aspoň jedna etapa jeho výroby – napríklad tkanie alebo pletenie – uskutočnila v krajine DHP.

Tolerancia

Tolerancie zahrnuté do dohôd o hospodárskom partnerstve sú miernejšie ako obvyklé odchýlky. Predstavujú 15 % ceny finálneho výrobku zo závodu namiesto 10 % predpokladaných vo väčšine dohôd EÚ. V prípade textilu a odevov sa budú uplatňovať osobitné tolerancie.

Kumulácia

Všeobecné ustanovenia dohôd o hospodárskom partnerstve zahŕňajú tieto druhy kumulácie:

 • Dvojstranná kumulácia s EÚ
 • Diagonálna kumulácia a úplná kumulácia so ZKÚ a krajinami AKT. Môžu existovať rozdiely v ustanoveniach uplatniteľných v rôznych dohodách o hospodárskom partnerstve. Skontrolujte si príslušné ustanovenia pre každú DHP. Vo väčšine vykonávaných dohôd o hospodárskom partnerstve sa kumulácia so všetkými krajinami AKT (ako sú vymedzené v každej DHP) bude uplatňovať len vtedy, ak:
  • krajiny zapojené do získania štatútu pôvodu uzavreli dohody o administratívnej spolupráci;
  • vstupy a konečné výrobky získali status pôvodu uplatnením rovnakých pravidiel pôvodu, ako sú pravidlá uvedené v DHP.
 • Kumulácia so susednými rozvojovými krajinami. Materiály s pôvodom v susednej rozvojovej krajine (patriacej k súvislému geografickému celku) inej ako štát AKT sa môžu považovať za materiály s pôvodom v štátoch DHP, ak sú začlenené do tam získaného výrobku. Upozorňujeme, že:
  • Zoznam toho, čo sa považuje za susednú krajinu, je pripojený ku každému protokolu.
  • Na to, aby sa tento druh kumulácie mohol uplatniť, musia oň požiadať krajiny DHP.
  • V tomto prípade sú pravidlá pôvodu uplatniteľné na vstupy pochádzajúce zo susedných krajín vymedzené v každej DHP.

V prípade SADC-DHP, ktorá sa predbežne vykonáva od 16. 9. 2016, existujú dva ďalšie druhy kumulácie, ktoré nahrádzajú ustanovenia týkajúce sa kumulácie so susednými rozvojovými krajinami. Sú to:

 • Kumulácia v súvislosti s materiálmi, na ktoré sa v Európskej únii vzťahuje oslobodenie od cla podľa doložky najvyšších výhod (DNV)
 • Kumulácia v súvislosti s materiálmi s pôvodom v iných krajinách, na ktoré sa vzťahuje preferenčné clo a bezkvótový prístup do Európskej únie

V praxi to krajinám SADC-DHP umožňuje kumuláciu pôvodu pre všetky materiály, ktoré sa môžu dovážať do EÚ s nulovým clom (t. j. prostredníctvom rámca preferenčnej dohody s EÚ – vrátane VSP – alebo na základe doložky najvyšších výhod). Pre signatárske krajiny DHP sa teda stanovuje „globálna kumulácia“ materiálov s nulovým clom bez ohľadu na ich pôvod.

Priama doprava

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa musí predložiť dôkaz o priamej preprave.

Uplatňuje sa priama doprava medzi štátom východnej a južnej Afriky (ESA) a EÚ (alebo cez územie iných krajín uvedených v článkoch o kumulácii). Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie, ako je územie štátu VJA alebo EÚ.

Uplatňuje sa priama doprava medzi tichomorským štátom a EÚ (alebo cez územie iných krajín uvedených v článkoch o kumulácii). Rovnaká zásada sa uplatňuje na prepravu tovaru medzi štátmi CARIFORUM-u a EÚ.

V prípade SADC-DHP sa prísnejšie podmienky ustanovenia o priamej doprave nahrádzajú novým systémom nazývaným „nezmena“. Pravidlo nepozmeňovania umožňuje prekládku, skladovanie a rozdelenie zásielok na území tretích krajín.

Vrátenie cla

Znamená to, že o náhradu možno požiadať za clo zaplatené za materiály, ktoré boli predtým dovezené na ďalšie spracovanie a potom vyvezené do krajiny, ktorá podpísala dohodu o hospodárskom partnerstve s EÚ.

Podmienky plavidiel

Ryby ulovené na otvorenom mori a vo výhradných hospodárskych zónach krajín DHP možno považovať za ryby s pôvodom v krajine DHP len vtedy, ak sú ulovené plavidlami, ktoré spĺňajú určité kritériá. Tieto kritériá sa týkajú miesta registrácie plavidla, vlajky, pod ktorou sa plavidlo „plaví“, a jeho vlastníctva.

Upozorňujeme, že podľa pravidiel pôvodu EPA neexistuje žiadna osobitná požiadavka týkajúca sa štátnej príslušnosti posádky, kapitánov lodí alebo dôstojníkov. Tieto požiadavky, ktoré boli uvedené v pôvodnej dohode z Cotonou, sa teraz odstránili s cieľom uľahčiť udeľovanie pôvodu rybám uloveným krajinami DHP.

Vzhľadom na ustanovenia o kumulácii môžu tieto podmienky splniť rôzne štáty DHP.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

Osobitné pravidlá pre výrobky sú uvedené v prílohe II každého protokolu. V prípade niektorých dohôd o hospodárskom partnerstve sú však niektoré voľnejšie pravidlá zahrnuté v prílohe 2A.

 

Ak chcete vyhľadať pravidlá vzťahujúce sa na váš konkrétny výrobok na základe krajiny pôvodu a krajiny určenia, použite možnosť vyhľadávania od Môjho obchodného asistenta.

Výnimky

Okrem týchto ustanovení boli v rámci rôznych dohôd o hospodárskom partnerstve udelené výnimky z osobitného pravidla pre výrobok. Napríklad dohoda o hospodárskom partnerstve s krajinami CARIFORUM-u udelila výnimku Dominikánskej republike (pozri DHP Cariforum, pokiaľ ide o osobitné pravidlo pre odevy), dohode o hospodárskom partnerstve s krajinami južnej a východnej Afriky a tichomorskej dohode o hospodárskom partnerstve udelenej jednej dohode o hospodárskom partnerstve s konzervami (pozri DHP ESA pre osobitné pravidlo pre konzervované tuniaky) a nakoniec krajinám SADC-DHP boli udelené výnimky vo viacerých oblastiach vrátane tuniaka a homára. (v prípade Namíbie pozri osobitné pravidlo pre tuniaka dlhoplutvého a Mozambiku ako osobitné pravidlo pre krevety, garnáty a homára).

Dôkazy o pôvode

 • Aby ste sa stali schváleným vývozcom, musíte byť schopný preukázať colným orgánom status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu váš štatút schváleného vývozcu odňať v prípade zneužitia. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto postupoch, obráťte sa na colné orgány.

 • Na to, aby sa na výrobky s pôvodom v krajinách DHP vzťahovali preferenčné colné sadzby, musí k nim byť priložený dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď
  • sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydávané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo oprávnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený predložiť na požiadanie doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
  • fakturačné vyhlásenie – vydané ktorýmkoľvek vývozcom pre zásielky v hodnote 6 000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami pre zásielky akejkoľvek hodnoty
 • Pri vypĺňaní vyhlásenia na faktúre by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a splniť ostatné požiadavky Protokolu o pravidlách pôvodu.

 

Príslušné vzory sprievodného osvedčenia EUR.1 a vyhlásenia na faktúre možno nájsť v každej dohode o hospodárskom partnerstve ako prílohy k protokolu týkajúcemu sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce.

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť

 • Informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Vyhľadanie zdravotných, bezpečnostných a sanitárnych a fytosanitárnych pravidiel, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, v databáze obchodných asistentov. Ak sichcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte daný colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu vášho výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.

Dokumenty a postupy colného konania

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na účely podania žiadosti o preferenčnú sadzbu, a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Iné dokumenty

Informácie o ďalších colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Iné (hospodárska súťaž, smernica o bezpečnosti hračiek)

Hospodárska súťaž

 • Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia tým, že narúšala výrobu a obchod
 • Ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú prijatie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Trvalo udržateľný rozvoj

Dohody o hospodárskom partnerstve sú výslovne založené na „základných a základných“ prvkoch stanovených vdohode z Cotonou, t. j. na ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohody o hospodárskom partnerstve tak obsahujú niektoré z najsilnejších slov o právach a udržateľnom rozvoji, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (ako sa stanovuje v dohode z Cotonou) možno prijať, ak niektorá zo zmluvných strán nesplní svoje záväzky v súvislosti so základnými prvkami. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a hodnotiť vplyv vykonávania DHP na trvalo udržateľný rozvoj strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Regionálna integrácia

Cieľom dohôd o hospodárskom partnerstve je prispieť k regionálnej hospodárskej integrácii. V regionálnych preferenčných doložkách v dohodách o hospodárskom partnerstve sa stanovuje, že krajiny v tom istom regióne si navzájom poskytujú aspoň rovnaké výhody ako EÚ.

Dohody o hospodárskom partnerstve sa preto rovnako týkajú obchodu medzi krajinami, na ktoré sa vzťahuje DHP, ako aj obchodu s EÚ.

 • EÚ poskytuje rozvojovú pomoc a opatrenia na budovanie obchodných kapacít na podporu poľnohospodárov z krajín AKT pri dodržiavaní sanitárnych, fytosanitárnych a iných poľnohospodárskych noriem.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ spolu s každou DHP poskytuje technickú pomoc na pomoc obchodu. To pomáha krajinám prispôsobiť svoje colné postupy a znížiť administratívnu záťaž. Pre vás to znamená menej ťažkostí pri styku s colnými orgánmi.

Užitočné odkazy a dokumenty

Pozri brožúru Putting Partnership do praxe. Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými krajinami (AKT)

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy