Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP)

Informácie o dohodách o hospodárskom partnerstve (DHP) EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) partnermi.

V skratke

 

Dohody ohospodárskom partnerstve (DHP) sú obchodné a rozvojové dohody dojednané medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) krajinami. V plnej miere a okamžite otvárajú trhy EÚ, zatiaľ čo partneri z krajín AKT sa počas prechodných období otvárajú len čiastočne dovozu do EÚ.

 

Dohody o hospodárskom partnerstve:

 • ide o proces, ktorý pochádza od podpísania Dohody z Cotonou.
 • sú „prispôsobené“ tak, aby vyhovovali špecifickým regionálnym podmienkam.
 • sú dohody v súlade s pravidlami WTO, ale presahujú rámec tradičných dohôd o voľnom obchode, zameriavajú sa na rozvoj AKT, berúc do úvahy ich sociálno-ekonomickú situáciu a zahŕňajú spoluprácu a pomoc s cieľom pomôcť krajinám AKT využívať výhody týchto dohôd.
 • poskytnúť priestor pre rozsiahlu obchodnú spoluprácu v oblastiach, ako sú hygienické normy a iné štandardy.
 • vytvoriť spoločné inštitúcie, ktoré monitorujú vykonávanie dohôd a riešia otázky obchodu kooperatívnym spôsobom.
 • sú navrhnuté tak, aby boli hnacou silou zmien, ktoré pomôžu naštartovať reformy a prispejú k dobrej správe hospodárskych záležitostí. To pomôže partnerom AKT prilákať investície a podporiť ich hospodársky rast.

Zvýhodnené krajiny

Celkovo už DHP vykonáva 32 krajín AKT v 7 regiónoch:

Dva regióny v Afrike – západná Afrika a Východoafrické spoločenstvo (EAC) – ešte musia dokončiť svoje procesy podpisovania, zatiaľ čo členské štáty EÚ a 15 zo 16 západoafrických krajín a 2 z 5 krajín EAC podpísali tieto regionálne DHP.

Pozri prehľad vykonávania DHP v rôznych partnerských krajinách.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín AKT

V dohodách o hospodárskom partnerstve sa predpokladajú asymetrie v prospech krajín AKT, ako je vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé liberalizačné obdobia, pružné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia v oblasti poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti a ochrany začínajúcich priemyselných odvetví.

 • Zatiaľ čo trhy EÚ sú okamžite a úplne otvorené, krajiny AKT majú 15 rokov na to, aby sa otvorili dovozu z EÚ (s ochranou citlivých dovozov) a vo výnimočných prípadoch až 25 rokov. Okrem toho výrobcovia 20 % najcitlivejších výrobkov budú požívať trvalú ochranu pred hospodárskou súťažou.

Sadzby

 • EÚ poskytuje nulové clá a nulové kvóty na dovoz z krajín AKT. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky z DHP
 • Krajiny AKT postupne rušia clá v priebehu 15 – 25 rokov. Citlivé výrobky, ako sú potraviny, možno úplne vylúčiť z liberalizácie. Ak sa dovoz určitého tovaru EÚ do krajín AKT náhle prudko zvýši, uplatňujú sa ochranné opatrenia, ako sú dovozné kvóty. Niektoré DHP umožňujú krajinám AKT uložiť nové clá z osobitných dôvodov súvisiacich s rozvojom.
 • Ak chcete nájsť presné informácie o clách a clách pre váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania môjho obchodného asistenta, pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na vaše colné orgány.

Pravidlá pôvodu

Pružné pravidlá pôvodu umožňujú krajinám AKT vyvážať výrobky s vstupmi z iných krajín, najmä v kľúčových odvetviach – poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, textilnom a odevnom priemysle. Napríklad textilný výrobok môže vstúpiť do EÚ bez cla, ak sa aspoň jedna etapa jeho výroby – tkanie alebo pletenie – uskutočnila v krajine DHP.

Pred vývozom/dovozom sa uistite, že:

Tolerancia

Tolerancie uvedené v DHP sú miernejšie ako obvyklé. Predstavujú 15 % ceny konečného výrobku zo závodu namiesto 10 % predpokladaných vo väčšine dohôd EÚ. V prípade textilu a odevov sa budú uplatňovať osobitné tolerancie.

Kumulácia

Všeobecné ustanovenia EPA zahŕňajú tieto druhy kumulácie:

 • Dvojstranná kumulácia s EÚ
 • Diagonálna kumulácia a úplná kumulácia so ZKÚ a krajinami AKT. V ustanoveniach uplatniteľných v jednotlivých DHP sa môžu vyskytnúť rozdiely. Skontrolujte príslušné ustanovenia pre každú DHP. Vo väčšine implementovaných dohôd o hospodárskom partnerstve sa bude kumulácia so všetkými krajinami AKT (ako sa vymedzuje v každej DHP) uplatňovať len vtedy, ak:
  • krajiny zapojené do získania statusu pôvodu uzavreli dohody o administratívnej spolupráci;
  • vstupy a konečné výrobky získali status pôvodu uplatnením rovnakých pravidiel pôvodu ako tie, ktoré sú zahrnuté v DHP.
 • Kumulácia so susednými rozvojovými krajinami. Materiály s pôvodom v susednej rozvojovej krajine (podliehajúcej súvislej zemepisnej jednotke) inej ako štát AKT sa môžu považovať za materiály s pôvodom v štátoch DHP, ak sú začlenené do tam získaného výrobku. Upozorňujeme, že:
  • Zoznam toho, čo sa považuje za susednú krajinu, je pripojený ku každému protokolu.
  • Aby sa tento druh kumulácie mohol uplatniť, musia o ňu požiadať krajiny DHP.
  • V tomto prípade sú pravidlá pôvodu uplatniteľné na vstupy pochádzajúce zo susedných krajín vymedzené v každej DHP.

V prípade SADC-DHP, ktorá sa predbežne vykonáva od 16. septembra 2016, existujú dva ďalšie typy kumulácie, ktoré nahrádzajú ustanovenia týkajúce sa kumulácie so susednými rozvojovými krajinami. Sú to:

 • Kumulácia, pokiaľ ide o materiály, na ktoré sa v Európskej únii vzťahuje oslobodenie od cla podľa doložky najvyšších výhod (DNV)
 • Kumulácia, pokiaľ ide o materiály s pôvodom v iných krajinách, ktoré využívajú zvýhodnený a bezkvótový prístup do Európskej únie

V praxi to umožňuje krajinám SADC-DHP kumulovať pôvod všetkých materiálov, ktoré sa môžu dovážať do EÚ za nulové clo (ide o rámec preferenčnej dohody s EÚ – vrátane VSP – alebo na základe doložky najvyšších výhod). Preto sa pre signatárske krajiny DHP stanovuje „globálna kumulácia“ materiálov s nulovým clom bez ohľadu na ich pôvod.

Priama doprava

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa musí predložiť dôkaz o priamej preprave.

Uplatňuje sa priama doprava medzi štátom východnej a južnej Afriky (ESA) a EÚ (alebo cez územie iných krajín uvedených v článkoch o kumulácii). Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie, ako je územie štátu VJA alebo EÚ.

Uplatňuje sa priama doprava medzi tichomorským štátom a EÚ (alebo cez územie iných krajín uvedených v článkoch o kumulácii). Rovnaká zásada sa uplatňuje na prepravu tovaru medzi štátmi CARIFORUM-u a EÚ.

V prípade SADC-DHP sa prísnejšie podmienky ustanovenia o priamej doprave nahrádzajú novým systémom nazvaným „nezmeniť“. Pravidlo nemennosti umožňuje prekládku, skladovanie a rozdeľovanie zásielok na území tretích krajín.

Vrátenie cla

Znamená to, že náhradu možno požadovať za clo zaplatené za materiály, ktoré boli predtým dovezené na ďalšie spracovanie a potom vyvezené do krajiny, ktorá podpísala dohodu o hospodárskom partnerstve s EÚ.

Podmienky plavidiel

Ryby ulovené na otvorenom mori a vo výhradných hospodárskych zónach krajín DHP sa môžu považovať za pochádzajúce z krajiny DHP, len ak sú ulovené plavidlami, ktoré spĺňajú určité kritériá. Tieto kritériá sa týkajú miesta registrácie plavidla, vlajky, pod ktorou sa plaví, a ich vlastníctva.

Upozorňujeme, že podľa pravidiel pôvodu DHP neexistuje žiadna osobitná požiadavka na štátnu príslušnosť posádky, kapitánov lodí alebo dôstojníkov. Tieto požiadavky, ktoré boli uvedené v pôvodnej dohode z Cotonou, sa teraz odstránili, aby sa uľahčilo udeľovanie pôvodu rýb ulovených krajinami DHP.

Vzhľadom na ustanovenia o kumulácii môžu tieto podmienky splniť rôzne štáty DHP.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

Osobitné pravidlá pre výrobky sú uvedené v prílohe II ku každému protokolu. V prípade niektorých DHP sú však niektoré miernejšie pravidlá uvedené v prílohe 2A.

 

Na vyhľadanie pravidiel vzťahujúcich sa na váš konkrétny výrobok podľa krajiny pôvodu a krajiny určenia použite možnosť vyhľadávania môjho obchodného asistenta.

Výnimky

V nadväznosti na tieto ustanovenia sa v rámci rôznych dohôd o hospodárskom partnerstve udelili výnimky z osobitného pravidla pre výrobok. Dohoda o hospodárskom partnerstve s krajinami CARIFORUM-u napríklad udelila Dominikánskej republike výnimku (pozri dohodu o hospodárskom partnerstve Cariforum o osobitnom pravidle pre odevy), VJA a tichomorské DHP udelili jednu výnimku pre konzervované tuniaky ( osobitné pravidlo pre konzervované tuniakypozri v dohode ESA EPA) a napokon krajinám SADC-DHP boli udelené výnimky vo viacerých oblastiach vrátane tuniaka a homára. (v prípade Namíbie pozri osobitné pravidlo pre tuniaka dlhoplutvého a Mozambik ako osobitné pravidlo pre krevety, garnáty a homáre).

Dôkazy o pôvode

 • Aby ste sa mohli stať schváleným vývozcom, musíte byť schopní preukázať svojim colným orgánom status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu v prípade zneužitia status schváleného vývozcu odňať. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na vaše colné orgány.

 • Na to, aby boli výrobky s pôvodom v krajinách DHP oprávnené na preferenčné colné sadzby, musia byť sprevádzané dôkazom o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď
  • sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť na požiadanie pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
  • fakturačné vyhlásenie – vystavené ktorýmkoľvek vývozcom na zásielky v hodnote 6000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami na zásielky akejkoľvek hodnoty
 • Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.

 

Príslušné vzory sprievodného osvedčenia EUR.1 a vyhlásenia na faktúre možno nájsť v každej dohode DHP ako prílohy v rámci protokolu týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce.

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy platné pre váš výrobok a krajinu jeho pôvodu v databáze obchodných asistentov. Ak sichcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku vo vstavanom vyhľadávači.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky SPS

Dokumenty a postupy colného konania

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na uplatnenie preferenčnej sadzby, a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi, nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu.

Iné dokumenty

Informácie o ďalších dokumentoch colného konania a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Iné (hospodárska súťaž, obchod a trvalo udržateľný rozvoj)

Hospodárska súťaž

 • EÚ od roku 2014 zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia s výrobou a deformáciou obchodu
 • Ak je miestny priemysel ohrozený nárastom dovozu z Európy, dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú spustenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Udržateľný rozvoj

Dohody o hospodárskom partnerstve sú výslovne založené na „základných a základných“ prvkochdohody z Cotonou, t. j. ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohody o hospodárskom partnerstve teda obsahujú niektoré z najsilnejších formulácií o právach a udržateľnom rozvoji, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (ako sa stanovuje v Dohode z Cotonou) možno prijať, ak niektorá zo strán neplní svoje záväzky týkajúce sa podstatných prvkov. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a hodnotiť vplyv vykonávania DHP na trvalo udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Regionálne začlenenie

Cieľom dohôd o hospodárskom partnerstve je prispieť k regionálnej hospodárskej integrácii. V regionálnych preferenčných doložkách v dohodách o hospodárskom partnerstve sa stanovuje, že krajiny v tom istom regióne si navzájom poskytujú aspoň rovnaké výhody ako EÚ.

Dohody o hospodárskom partnerstve sa preto týkajú obchodu medzi krajinami v DHP, ako aj obchodu s EÚ.

 • EÚ poskytuje rozvojovú pomoc a opatrenia na budovanie obchodných kapacít na podporu poľnohospodárov z krajín AKT pri dodržiavaní sanitárnych, fytosanitárnych a iných poľnohospodárskych noriem.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

Spolu s každou DHP poskytuje EÚ technickú pomoc pre obchod. To pomáha krajinám prispôsobiť ich colné postupy a znížiť administratívnu záťaž. Pre vás to znamená menej ťažkostí pri styku s colnými orgánmi.

Užitočné odkazy a dokumenty

Pozri brožúru Putting Partnership into practice (Putting Partnership in practice). Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými krajinami (AKT)

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy