Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP)

Informácie o dohodách EÚ o hospodárskom partnerstve (DHP) s africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) partnermi.

Na prvý pohľad

Dohody ohospodárskom partnerstve (DHP) sú obchodné a rozvojové dohody dojednané medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) krajinami. V plnej miere a okamžite otvárajú trhy EÚ, zatiaľ čo partneri z krajín AKT sa počas prechodných období otvárajú dovozu do EÚ len čiastočne.

Dohody o hospodárskom partnerstve:

 • Ide o proces, ktorý sa datuje od podpísania Dohody z Cotonou.
 • sú „šité na mieru“ tak, aby vyhovovali špecifickým regionálnym podmienkam.
 • sú dohody v súlade s pravidlami WTO, ale presahujú rámec konvenčných dohôd o voľnom obchode, pričom sa zameriavajú na rozvoj krajín AKT, zohľadňujú ich sociálno-ekonomické podmienky a zahŕňajú spoluprácu a pomoc s cieľom pomôcť krajinám AKT využívať výhody dohôd.
 • poskytnúť priestor pre rozsiahlu obchodnú spoluprácu v oblastiach, ako sú sanitárne normy a iné normy.
 • vytvoriť spoločné inštitúcie, ktoré monitorujú vykonávanie dohôd a kooperatívne riešia obchodné otázky.
 • sú navrhnuté tak, aby boli hnacou silou zmien, ktoré pomôžu naštartovať reformy a prispejú k dobrej správe hospodárskych záležitostí. Partnerom AKT to pomôže prilákať investície a podporiť ich hospodársky rast.

Zvýhodnené krajiny

Celkovo už 32 krajín AKT vykonáva DHP v 7 regiónoch:

Dva regióny v Afrike – západná Afrika a Východoafrické spoločenstvo (EAC) – ešte nedokončili proces podpisovania, zatiaľ čo členské štáty EÚ a 15 zo 16 západoafrických krajín a 2 z 5 krajín EAC podpísali tieto regionálne DHP. 

Pozri prehľad vykonávania DHP v rôznych partnerských krajinách.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín AKT

V dohodách o hospodárskom partnerstve sa predpokladajú ustanovenia o asymetrii v prospech krajín AKT, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, pružné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a ochranu nerozvinutého priemyslu.

 • Zatiaľ čo trhy EÚ sú okamžite a úplne otvorené, krajiny AKT majú 15 rokov na to, aby sa otvorili dovozu z EÚ (s ochranou citlivého dovozu) a vo výnimočných prípadoch až 25 rokov. Výrobcovia 20 % najcitlivejšieho tovaru budú navyše trvalo chránení pred konkurenciou.

Tarify

 • EÚ udeľuje nulové clá a nulové kvóty na dovoz z krajín AKT. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky z DHP.
 • Krajiny AKT postupne rušia clá, a to v priebehu 15 – 25 rokov. Citlivé výrobky, ako sú potraviny, môžu byť úplne vylúčené z liberalizácie. Ak sa dovoz niektorých tovarov EÚ do krajín AKT náhle zvýši, uplatňujú sa ochranné opatrenia, ako sú dovozné kvóty. Niektoré DHP umožňujú krajinám AKT ukladať nové clá z osobitných dôvodov súvisiacich s rozvojom.
 • Použite možnosť vyhľadávania Môj obchodný asistent na vyhľadanie presných informácií o clách a sadzbách pre váš konkrétny výrobok s prihliadnutím na jeho krajinu pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na colné orgány.

Pravidlá pôvodu

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Skontrolujte interaktívnynástroj vlastného hodnotenia pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Flexibilné pravidlá pôvodu umožňujú krajinám AKT vyvážať výrobky so vstupmi z iných krajín, najmä v kľúčových odvetviach – poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve a textilnom a odevnom priemysle. Textilný výrobok môže napríklad vstúpiť do EÚ bez cla, ak sa aspoň jedna fáza jeho výroby, ako je tkanie alebo pletenie, uskutočnila v krajine DHP.

Tolerancia

Tolerancie uvedené v dohodách o hospodárskom partnerstve sú zhovievavejšie ako bežné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny konečného výrobku zo závodu namiesto 10 %, ktoré sa predpokladajú vo väčšine dohôd EÚ. V prípade textilu a odevov sa budú uplatňovať osobitné tolerancie.

Kumulácia

Všeobecné ustanovenia dohôd o hospodárskom partnerstve zahŕňajú tieto druhy kumulácie:

 • Dvojstranná kumulácia s EÚ
 • Diagonálna kumulácia a úplná kumulácia so ZKÚ a krajinami AKT. Môžu existovať rozdiely v ustanoveniach uplatniteľných v rôznych dohodách o hospodárskom partnerstve. Skontrolujte príslušné ustanovenia pre každú DHP. Vo väčšine implementovaných DHP sa kumulácia so všetkými krajinami AKT (ako sa vymedzuje v každej DHP) bude uplatňovať len vtedy, ak:
  • krajiny, ktoré sa zúčastňujú na získaní štatútu pôvodu, uzavreli dohody o administratívnej spolupráci;
  • vstupy a konečné výrobky získali status pôvodu uplatnením rovnakých pravidiel pôvodu ako tie, ktoré sú zahrnuté v DHP.
 • Kumulácia so susednými rozvojovými krajinami. Materiály s pôvodom v susednej rozvojovej krajine (ktorá patrí do súvislého geografického celku) inej ako štát AKT sa môžu považovať za materiály s pôvodom v štátoch DHP, ak sú zapracované do výrobku tam získaného. Upozorňujeme, že:
  • Zoznam toho, čo sa považuje za susednú krajinu, je priložený ku každému protokolu.
  • Na to, aby sa tento druh kumulácie mohol uplatňovať, musia oň požiadať krajiny DHP.
  • V tomto prípade sú pravidlá pôvodu uplatniteľné na vstupy pochádzajúce zo susedných krajín vymedzené v každej DHP.

Pokiaľ ide o SADC-DHP, ktorá sa predbežne vykonáva od 16. 9. 2016, existujú dva ďalšie typy kumulácie, ktoré nahrádzajú ustanovenia týkajúce sa kumulácie so susednými rozvojovými krajinami. Sú to:

 • Kumulácia, pokiaľ ide o materiály, na ktoré sa v Európskej únii vzťahuje bezcolné zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod (DNV)
 • Kumulácia, pokiaľ ide o materiály s pôvodom v iných krajinách, ktoré využívajú preferenčný bezcolný a bezkvótový prístup do Európskej únie

V praxi uvedené skutočnosti umožňujú krajinám SADC-DHP kumuláciu pôvodu všetkých materiálov, ktoré možno do EÚ dovážať s nulovým clom (buď prostredníctvom rámca preferenčnej dohody s EÚ – vrátane VSP – alebo na základe doložky najvyšších výhod). Preto sa pre signatárske krajiny DHP stanovuje „globálna kumulácia“ materiálov s nulovým clom bez ohľadu na ich pôvod.

Priama preprava

Dôkaz o priamej preprave sa musí predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Uplatňuje sa priama doprava medzi východoafrickým a juhoafrickým štátom (ESA) a EÚ (alebo cez územie iných krajín uvedených v článkoch o kumulácii). Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie, ako je územie štátu VJA alebo EÚ.

Uplatňuje sa priama preprava medzi tichomorským štátom a EÚ (alebo cez územie iných krajín uvedených v článkoch o kumulácii). Rovnaká zásada sa uplatňuje na prepravu tovaru medzi štátmi CARIFORUM-u a EÚ.

V prípade SADC-DHP sa prísnejšie podmienky ustanovenia o „priamej doprave“ nahrádzajú novým systémom nazývaným „nepozmeňovanie“. Pravidlo o nepozmeňovaní umožňuje prekládku, skladovanie a rozdelenie zásielok na území tretích krajín.

Vrátenie cla

Znamená to, že náhradu možno požadovať za clo zaplatené za materiály, ktoré boli predtým dovezené na ďalšie spracovanie a potom vyvezené do krajiny, ktorá podpísala dohodu o hospodárskom partnerstve s EÚ.

Podmienky týkajúce sa plavidiel

Ryby ulovené na otvorenom mori a vo výhradných hospodárskych zónach krajín DHP sa môžu považovať za ryby s pôvodom v krajine DHP len vtedy, ak ich ulovili plavidlá, ktoré spĺňajú určité kritériá. Tieto kritériá sa vzťahujú na miesto registrácie plavidla, vlajku, pod ktorou sa plavidlo „plaví“, a na jeho vlastníctvo.

Upozorňujeme, že podľa pravidiel pôvodu DHP neexistuje žiadna osobitná požiadavka na štátnu príslušnosť posádky, kapitánov lodí alebo dôstojníkov. Tieto požiadavky, ktoré boli v pôvodnej dohode z Cotonou, sa teraz odstránili, aby sa uľahčilo udeľovanie pôvodu rybám uloveným krajinami DHP.

Vzhľadom na ustanovenia o kumulácii môžu tieto podmienky splniť rôzne štáty DHP.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

Špecifické pravidlá pre výrobky sú uvedené v prílohe II každého protokolu. V prípade niektorých dohôd o hospodárskom partnerstve sú však niektoré voľnejšie pravidlá uvedené v prílohe 2A.

Pomocou možnosti vyhľadávania v časti Môj obchodný asistent vyhľadajte pravidlá uplatniteľné na váš konkrétny výrobok na základe jeho krajiny pôvodu a krajiny určenia.

Výnimky

Okrem týchto ustanovení boli v rámci rôznych dohôd o hospodárskom partnerstve udelené výnimky z osobitného pravidla pre výrobok. Napríklad dohodou o hospodárskom partnerstve so štátmi CARIFORUM-u sa Dominikánskej republike udelila výnimka (pozri dohodu o hospodárskom partnerstve so štátmi CARIFORUM-u, pokiaľ ide o osobitné pravidlo týkajúce sa odevov),dohodou o hospodárskom partnerstve so štátmi ESA a Tichomorím sa udelila výnimka týkajúca sa konzervovaného tuniaka (pozri dohodu o hospodárskom partnerstve so štátmi ESA, pokiaľ ide o osobitné pravidlo týkajúce sa konzervovaného tuniaka)a napokon krajinám SADC-DHP boli udelené výnimky vo viacerých oblastiach vrátane tuniaka a homára. (pozri pre Namíbiu osobitné pravidlo pre tuniaka dlhoplutvého a pre Mozambik osobitné pravidlo pre krevety, garnáty a homáre).

Dôkazy o pôvode

 • Aby ste sa mohli stať schváleným vývozcom, musíte byť schopní preukázať colným orgánom status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek ďalšie požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu v prípade zneužitia odňať status schváleného vývozcu. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na svoje colné orgány.

 • Aby výrobky s pôvodom v krajinách DHP spĺňali podmienky na preferenčné colné sadzby, musí k nim byť priložený dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. To môže byť buď
  • sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený na požiadanie predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
  • vyhlásenie na faktúre – vydané ktorýmkoľvek vývozcom v prípade zásielok s hodnotou 6 000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami v prípade zásielok s akoukoľvek hodnotou
 • Pri vypĺňaní vyhlásenia na faktúre by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a splniť ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.

 

Príslušné vzory sprievodného osvedčenia EUR.1 a fakturačného vyhlásenia možno nájsť v každej dohode o hospodárskom partnerstve ako prílohy v rámci protokolu týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce.

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia SPS

Dokumenty a postupy colného konania

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu preukázania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčného colného sadzobníka a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu uvedenom vyššie.  

Iné dokumenty

Ďalšie informácie o ďalších colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Iné (hospodárska súťaž, obchod a udržateľný rozvoj)

Hospodárska súťaž

 • Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné subvencie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia, ktoré narúšajú výrobu a obchod
 • Ak je miestny priemysel ohrozený v dôsledku prudkého nárastu dovozu z Európy, dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú zavedenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a nerozvinutého priemyslu.

Trvalo udržateľný rozvoj

Dohody o hospodárskom partnerstve sú výslovne založené na „základných a základných“ prvkoch stanovených vDohode  z Cotonou, t. j. na ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohody o hospodárskom partnerstve preto obsahujú jedny z najsilnejších formulácií o právach a udržateľnom rozvoji, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (stanovené v Dohode z Cotonou) sa môžu prijať, ak ktorákoľvek strana neplní svoje záväzky v súvislosti so základnými prvkami. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a posudzovať vplyv vykonávania DHP na udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci jasnú úlohu.

Regionálna integrácia

Cieľom dohôd o hospodárskom partnerstve je prispieť k regionálnej hospodárskej integrácii. V doložkách o regionálnych preferenciách v dohodách o hospodárskom partnerstve sa stanovuje, že krajiny v tom istom regióne si navzájom poskytujú prinajmenšom rovnaké výhody ako EÚ.

Dohody o hospodárskom partnerstve sa preto týkajú rovnako obchodu medzi krajinami, na ktoré sa vzťahuje dohoda o hospodárskom partnerstve, ako obchodu s EÚ.

 • EÚ poskytuje rozvojovú pomoc a opatrenia na budovanie obchodných kapacít s cieľom podporiť poľnohospodárov z krajín AKT pri dodržiavaní sanitárnych, fytosanitárnych a iných poľnohospodárskych noriem.

Budovanie kapacít a technická pomoc

Spolu s každou DHP poskytuje EÚ technickú pomoc v oblasti pomoci obchodu. Krajinám to pomáha prispôsobiť ich colné postupy a znížiť administratívnu záťaž. Pre vás to znamená menej problémov pri jednaní s colnými úradmi.

Užitočné odkazy a dokumenty

Pozrite si brožúru Uvedenie partnerstva do praxe. Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) krajinami

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy