Associeringsavtalet mellan EU och Chile

I korthet

EU och Chile ingick 2002 ett associeringsavtal som omfattar ett omfattande frihandelsavtal som trädde i kraft i februari 2003 och som omfattar handelsförbindelserna mellan EU och Chile.

Avtalet ändrades genom 2004 års anslutningsprotokoll.

Läs mer

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet kan du hitta en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i bilaga III till associeringsavtalet (EGT L 352, 30.12.2002, s. 935). Kopplingen avser den konsoliderade versionen i dess ändrade lydelse enligt 2004 års anslutningsprotokoll till avtalet (EUT L 38, 10.2.2005, s. 3) och beslut nr 2/2015 av associeringskommittén EU-Chile av den 30 november 2015.

Förklarande anmärkningar till bilaga III offentliggjordes 2003 (EUT C 321, 31.12.2003, s. 22) och reviderades 2005(EUT C 56, 5.3.2005, s. 36).

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Chile?

För att din produkt ska kunna omfattas av den lägre eller noll förmånstullen enligt associeringsavtalet mellan EU och Chile måste den ha sitt ursprung i EU eller Chile.

En produkt har sitt ursprung i EU eller Chile, om den

 • som är helt framställda i EU eller Chile, eller
 • som tillverkats i EU eller Chile med användning av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att dessa material har bearbetats eller bearbetats tillräckligt i enlighet med de produktspecifika reglerna i tillägg II
  Se även tillägg I ”Inledande anmärkningar” till de produktspecifika ursprungsreglerna.        
  För vissa produkter finns det några alternativa produktspecifika regler – se tillägg IIa.

 

Exempel på produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterial och slutprodukten – till exempel tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn och den kemiska sektorn.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger dig ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • toleransen får inte användas för att överskrida ett tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, vilka ingår i anmärkningarna 5–7 i tillägg I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler.
Kumulering
 • Bilateral kumulation – material med ursprung i Chile kan anses ha ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av en produkt

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Transport genom ett tredjeland: regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Chile (och vice versa) utan att bearbetas vidare i ett tredjeland.

Omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland är tillåten, förutsatt att varorna förblir under tullmyndigheternas övervakning och inte genomgår någon annan verksamhet än

 • anbringande eller anbringande av märken, etiketter eller förseglingar
 • lossning
 • omlastning
 • uppdelning av sändningar
 • varje åtgärd som syftar till att bevara dem i gott skick.

Du måste visa upp bevis för direkttransporten för tullmyndigheterna i importlandet, t.ex.

 • transporthandlingar (t.ex. konossement)
 • faktabaserade eller konkreta bevis baserade på märkning eller numrering av kollin
 • eventuell bevisning som rör själva varorna.
Tullrestitution

Enligt associeringsavtalet mellan EU och Chile är det inte möjligt att få tillbaka tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Förfaranden för ursprung

Om du vill ansöka om förmånstull måste du följa ursprungsförfarandena och få din ansökan kontrollerad av tullmyndigheterna i det land till vilket du importerar dina varor. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och avdelning IV om arrangemang för administrativt samarbete.

Hur man ansöker om förmånstull

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ursprungsbevis.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Se de förklarande anmärkningarna till bilaga III och deras reviderade version för närmare uppgifter om ifyllande av ursprungsintyg.

Inget ursprungsintyg krävs när sändningens totala värde inte överstiger

 • 500 EUR för småförpackningar, eller
 • 1,200 EUR för personligt bagage

Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1

Varucertifikat EUR.1 utfärdas i Chile av Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) vid utrikesministeriet och dess lokala kontor i ProChile. DIRECON ansvarar också för

 • beviljande, övervakning och återkallande av tillstånd för ”godkända exportörer”
 • efterhandskontroller på begäran av en tullmyndighet i en EU-medlemsstat

Tullmyndigheten i Chile kan begära att tullmyndigheterna i EU:s medlemsstater kontrollerar varornas ursprungsstatus eller ursprungsintygets äkthet. Den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Tillägg III innehåller en förlaga till ett varucertifikat EUR.1 och innehåller anvisningar för hur det ska fyllas i.

Ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller Chile genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Det kan göras av

 • en godkänd exportör, eller
 • av en exportör, förutsatt att sändningens totala värde inte överstiger 6 000 EUR

För att bli godkänd exportör måste du kunna visa för de behöriga tullmyndigheterna att dina produkter har ursprungsstatus och att de uppfyller alla andra krav som de kan ställa. De behöriga myndigheterna kan återkalla din godkända status om du missbrukar den på något sätt. För att få veta mer om förfarandena, kontakta de behöriga tullmyndigheterna (DIRECON för Chiles sida).

Hur ska en ursprungsdeklaration upprättas?

Exportören ska typa, stämpla eller skriva ut följande deklaration (på lämpligt språk) på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras:

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung.”

Texten till ursprungsdeklarationen kan göras på vilket som helst av EU:s officiella språk och återfinns i tillägg IV. Kolla med era tullmyndigheter om de har ytterligare krav.

Du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav förutsatt att du ger era tullmyndigheter ett skriftligt åtagande att ta fullt ansvar för alla deklarationer där du identifieras.

När du fyller i en ursprungsdeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.

En ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten, på villkor att den uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Verifieringen grundar sig på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i de importerande och de exporterande parterna
 • kontroller som utförs av lokala tullmyndigheter – besök av den importerande parten hos exportören är inte tillåtna

Den exporterande partens myndigheter fastställer ursprunget och underrättar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Länkar och kontakter

Europeiska unionens delegation i Chile

Av Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Postnummer: 10093 Correo Central, Santiago

Tfn: (56) (2) 24286800

E-post: delegation-chile@eeas.europa.eu

Webbplats: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Dela sidan:

Genvägar