Układ o stowarzyszeniu między UE a Chile

W skrócie

W 2002 r. UE i Chile zawarły układ o stowarzyszeniu, który obejmuje kompleksową umowę o wolnym handlu, która weszła w życie w lutym 2003 r., obejmującą stosunki handlowe między UE a Chile.

Umowa została zmieniona Protokołem w sprawie przystąpienia z 2004 r.

Więcej

Reguły pochodzenia

 

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, Państwa produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w My Trade Asystent, aby ocenić, czy dany produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, jak przygotować prawidłowe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia można znaleźć w tej sekcji.

Pochodzenie to „narodowość ekonomiczna” towarów będących przedmiotem handlu. Jeśli jesteś nowym tematem, możesz znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji dotyczącej towarów.

Reguły pochodzenia

Gdzie mogę znaleźć reguły pochodzenia?

Reguły pochodzenia są określone w załączniku III do Układu o stowarzyszeniu (Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 935). Link odnosi się do wersji skonsolidowanej zmienionej protokołem przystąpienia z 2004 r. do umowy (Dz.U. L 38 z 10.2.2005, s. 3) oraz decyzji nr 2/2015 Komitetu Stowarzyszenia UE-Chile z dnia 30 listopada 2015 r.

Noty wyjaśniające do załącznika III zostały opublikowane w 2003 r. (Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 22) i zmienione w 2005 r. (Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 36).

Czy mój produkt pochodzi z UE lub Chile?

Aby produkt kwalifikował się do objęcia niższą lub zerową taryfą preferencyjną na mocy układu o stowarzyszeniu UE-Chile, musi on pochodzić z UE lub Chile.

Produkt pochodzi z UE lub z Chile, jeżeli jest

 • całkowicie uzyskane w UE lub Chile, lub
 • wyprodukowane w UE lub Chile z wykorzystaniem materiałów niepochodzących, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu zgodnie z regułami dotyczącymi poszczególnych produktów określonymi w dodatku II,
  zob. również dodatek I „Uwagi wprowadzające” do reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów.        
  W przypadku niektórych produktów istnieją pewne alternatywne zasady dotyczące poszczególnych produktów – zob. dodatek IIa.

 

Przykłady przepisów dotyczących poszczególnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej – wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekraczać określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej – proces produkcji powoduje zmianę klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym – na przykład produkcja papieru (dział 48 systemu zharmonizowanego) z masy włóknistej niepochodzącej (dział 47 systemu zharmonizowanego)
 • konkretne działania – wymagany jest szczególny proces produkcji, np. przędzenie włókien do takich reguł stosuje się głównie w przemyśle włókienniczym i odzieżowym oraz w sektorze chemicznym.

Wskazówki, które pomogą Ci przestrzegać przepisów dotyczących poszczególnych produktów

Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja
 • reguła tolerancji umożliwia producentowi stosowanie materiałów niepochodzących, które są zwykle zakazane na mocy reguły dotyczącej konkretnego produktu, w wysokości do 10 % ceny ex-works produktu.
 • tolerancja nie może być stosowana w celu przekroczenia żadnego progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionych w regułach dotyczących poszczególnych produktów
 • tolerancje szczególne mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieży klasyfikowanych w działach 50–63 Systemu Zharmonizowanego, które są zawarte w uwagach 5–7 do dodatku I „Uwagi wprowadzające” do reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów
Kumulacja
 • Kumulacja dwustronna – materiały pochodzące z Chile mogą być liczone jako pochodzące z UE (i odwrotnie), jeżeli są wykorzystywane do wytwarzania produktu

Inne wymagania

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w protokole, takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie lub zasada bezpośredniego transportu.

Transport przez państwo trzecie: reguła transportu bezpośredniego

Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE do Chile (i odwrotnie) bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Zezwala się na przeładunek lub czasowe składowanie w państwie trzecim, pod warunkiem że towary pozostają pod dozorem organów celnych i nie są poddawane innym operacjom niż

 • dodawanie lub umieszczanie znaków, etykiet lub pieczęci
 • rozładunek
 • ponowny załadunek
 • podział przesyłek
 • każda operacja mająca na celu zachowanie ich w dobrym stanie

Będziesz musiał przedstawić organom celnym kraju przywozu dowody bezpośredniego transportu, takie jak:

 • umowne dokumenty przewozowe (np. konosamenty)
 • faktyczne lub konkretne dowody oparte na oznakowaniu lub numerowaniu opakowań
 • wszelkie dowody dotyczące samych towarów
Zwrot ceł

Zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Chile nie jest możliwe uzyskanie zwrotu ceł uprzednio zapłaconych od materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia produktu wywożonego na podstawie preferencyjnej taryfy celnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Aby ubiegać się o taryfę preferencyjną, musisz postępować zgodnie z procedurami pochodzenia i zweryfikować swój wniosek przez organy celne kraju, do którego przywozisz towary. Procedury określono w tytule V dotyczącym dowodu pochodzenia i tytule IV dotyczącym uzgodnień w sprawie współpracy administracyjnej.

Jak ubiegać się o taryfę preferencyjną?

Aby skorzystać z taryfy preferencyjnej, importerzy muszą przedstawić dowód pochodzenia.

Dowodem pochodzenia może być:

Szczegółowe informacje na temat wypełniania dowodów pochodzenia znajdują się w notach wyjaśniających do załącznika III i ich zmienionej wersji.

Dowód pochodzenia nie jest wymagany, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza:

 • 500 EUR w przypadku małych opakowań lub
 • 1 200 EUR za bagaż osobisty

Dowód pochodzenia zachowuje ważność przez 10 miesięcy od daty wystawienia.

Świadectwo przewozowe EUR 1

Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawiane są w Chile przez Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz lokalne biura ProChile. DIRECON jest również odpowiedzialny za:

 • udzielanie, monitorowanie i cofanie zezwoleń „zatwierdzonym eksporterom”
 • kontrole po weryfikacji na wniosek organu celnego w państwie członkowskim UE

Organ celny Chile może zwrócić się do organów celnych państw członkowskich UE o zweryfikowanie statusu pochodzenia towarów lub autentyczności dowodu pochodzenia. Eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów.

Załącznik III zawiera wzór świadectwa EUR.1 i wskazówki dotyczące jego wypełnienia.

Deklaracja pochodzenia

Eksporterzy mogą samooświadczyć, że ich produkt pochodzi z UE lub Chile, przedstawiając deklarację pochodzenia. Można go wykonać przez:

 • upoważnionego eksportera, lub
 • przez eksportera, pod warunkiem że całkowita wartość przesyłki nie przekracza 6 000 EUR

Aby zostać upoważnionym eksporterem, musisz być w stanie spełnić wymogi właściwych organów celnych dotyczące statusu pochodzenia swoich produktów, jak również wszelkich innych wymogów, jakie mogą one nałożyć. Właściwe organy mogą cofnąć zatwierdzony status, jeżeli w jakikolwiek sposób nadużysz tego statusu. Aby dowiedzieć się więcej na temat procedur, skontaktuj się z właściwymi organami celnymi (DIRECON dla strony chilijskiej).

Jak sporządzić deklarację pochodzenia?

Eksporter powinien wpisać, opieczętować lub wydrukować następującą deklarację (w odpowiednim języku) na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym opisującym dane produkty w sposób wystarczająco szczegółowy, aby można je było zidentyfikować:

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (pozwolenie celne nr...) oświadcza, że produkty te mają... preferencyjne pochodzenie, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.”

Tekst deklaracji pochodzenia można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE i znaleźć w dodatku IV. Sprawdź w swoich organach celnych ewentualne dodatkowe wymogi.

Deklarację pochodzenia należy podpisać odręcznie. Jeżeli jesteś upoważnionym eksporterem, jesteś zwolniony z tego wymogu pod warunkiem złożenia przez organy celne pisemnego zobowiązania do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za każdą deklarację identyfikującą Cię.

Wypełniając deklarację pochodzenia, należy przygotować się do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia swoich produktów.

Deklaracja pochodzenia może zostać sporządzona przez eksportera przy wywozie produktów, do których się odnosi, lub po dokonaniu wywozu, pod warunkiem że zostanie ona przedstawiona organom celnym kraju przywozu nie później niż dwa lata po przywozie produktów, do których się odnosi.

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą zweryfikować, czy przywieziony produkt rzeczywiście jest produktem pochodzącym lub czy spełnia on inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na:

 • współpraca administracyjna między organami celnymi stron dokonujących przywozu i wywozu
 • kontrole przeprowadzane przez lokalne organy celne – wizyty strony dokonującej przywozu u eksportera nie są dozwolone

Organy strony dokonującej wywozu określają pochodzenie i informują organy strony dokonującej przywozu o wynikach.

Przydatne linki i dane kontaktowe

Delegatura Unii Europejskiej w Chile

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Kod pocztowy:10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Strona www: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Udostępnij tę stronę: