Stručný sprievodca prácou s pravidlami pôvodu

Stručný sprievodca prácou s pravidlami pôvodu

Pravidlá pôvodu – prečo ich potrebujeme?

Pravidlá pôvodu sú základnou súčasťou obchodných dohôd EÚ. Keďže v dohodách sa často uplatňujú nižšie clá na tovar pochádzajúci z partnerských krajín, je nevyhnutné poznať pôvod vášho výrobku.

Pravidlá pôvodu určujú, v ktorej krajine bol výrobok získaný alebo vyrobený – jeho „ekonomická štátna príslušnosť“, a pomáhajú zabezpečiť, aby colné orgány správne uplatňovali nižšie clá, aby ich podniky mohli využívať.

Na to, aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia colná sadzba podľa obchodnej dohody EÚ, musí byť v súlade s osobitnými pravidlami pôvodu dohody.

Je to rovnako jednoduché ako 1, 2, 3!

Pravidlá pôvodu obchodnej dohody môžu byť na prvý pohľad znepokojivé, ale keď pochopíte základy, je to jednoduché.

Tri kroky na zaplatenie nižšieho cla:

Začnite profitovať z nižších ciel na váš dovoz alebo vývoz!

1

Zistiť, či váš výrobok spĺňa podmienky

Ako zistiť, či váš výrobok spĺňa podmienky pre nižšie clá

V každej obchodnej dohode sa stanovujú osobitné pravidlá pôvodu pre každý výrobok.

Pravidlá nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Rosa — nástroj Pravidlápôvodu Self-Assessmentvámpomôže zistiť,čiváš výrobok spĺňa podmienky.

Je váš výrobok v súlade so základnými pravidlami pre konkrétny výrobok?

Po prvé, určite, či je váš výrobok úplne získaný v príslušnejkrajine. Ak áno, mohlo by sa na ňu vzťahovať nižšie clo.Úplné získanie je väčšinou relevantné pre živé zvieratá a poľnohospodársku produkciu.

Ak váš výrobok nie je úplne získaný v príslušnej krajine, bude musieť spĺňať iné osobitné pravidlá pre daný výrobok. Ak existujú alternatívne pravidlá, váš výrobok musí byť v súlade s jedným z nich.

Zvyčajne ide o pravidlá.

alebo

 • vymedziť, ktoré výrobky možno považovať za oprávnené, ak sú vyrobené výlučne z pôvodných materiálov

Príklady základných pravidiel pre jednotlivé výrobky

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť dané percento ceny výrobku zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom. Napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces. Napríklad spriadacie vlákna do priadzí.Takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom odvetví a v chemickom priemysle.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky

Ak váš výrobok nespĺňa priamo základné pravidlá pre konkrétny výrobok, dodatočný súbor pravidiel môže pomôcť vášmu výrobku získať status pôvodu.

Dodatočná flexibilita sa týka najmä tolerancie a kumulácie.Obchodná dohoda môže obsahovať aj určité výnimky.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje použitie nepôvodných materiálov, ktoré sú bežne zakázané pravidlom pre konkrétny výrobok, až do určitého percentuálneho podielu – zvyčajne 10 % alebo 15 % – ceny výrobku zo závodu
 • túto toleranciu nemôžete použiť na prekročenie prahovej hodnoty povoleného maximálneho množstva nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.
Kumulácia
 • kumulácia vám umožňuje považovať za krajinu pôvodu alebo realizovanú vo vašej krajine
 • akékoľvek použité nepôvodné materiály

alebo

 • spracovanie vykonané v inej krajine

Existujú tri hlavné typy kumulácie

 • Dvojstranná kumulácia (dvaja partneri) – materiály s pôvodom v partnerskej krajine sa môžu použiť ako materiály s pôvodom vo vašej krajine (a naopak). Táto kumulácia sa vzťahuje na všetky preferenčné režimy EÚ.
 • Diagonálna kumulácia (viac ako dvaja partneri uplatňujúci rovnaké pravidlá pôvodu) – materiály s pôvodom v definovanej tretej krajine (uvedené v príslušnom ustanovení o kumulácii) sa môžu použiť ako materiály s pôvodom vo vašej krajine
 • úplná kumulácia – procesy vykonávané v ktorejkoľvek krajine EÚ alebo v ktorejkoľvek inej vymedzenej krajine (uvedenej v príslušnom ustanovení o kumulácii) možno považovať za vykonané vo vašej krajine
Výnimky
 • môžu sa uplatňovať aj osobitné výnimky – overte si obchodnú dohodu.

Ak váš výrobok spĺňa všetky pravidlá, musíte zvážiť niekoľko dodatočných požiadaviek.

Spĺňa váš výrobok aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky?

Výrobok musí spĺňať všetky ostatné uplatniteľné požiadavky, ako sú minimálne operácie (dostatočné opracovanie alebo spracovanie) a pravidlá týkajúce sa priamej dopravy.

Minimálne operácie – dostatočné opracovanie alebo spracovanie
 • musíte overiť, či opracovanie alebo spracovanie vykonané vo vašej krajine presahuje rámec požadovaných minimálnych operácií.
 • minimálne operácie sú uvedené v pravidlách pôvodu obchodnej dohody. Môžu zahŕňať operácie, ako sú:
  • balenie
  • jednoduché rezanie
  • jednoduché zostavenie
  • jednoduché miešanie
  • žehlenie alebo lisovanie textílií
  • operácie natierania alebo leštenia
 • ak je výroba vykonávaná vo vašej krajine jedným zo subjektov uvedených v zozname a nedošlo k žiadnej inej výrobe, čo znamená, že nebol vyrobený ani transformovaný žiadny materiál, výrobok sa nemôže považovať za výrobok s pôvodom, a to ani vtedy, ak boli splnené osobitné pravidlá pôvodu pre daný výrobok.
Pravidlo priamej dopravy alebo preprava cez tretiu krajinu
 • aj keď sa váš výrobok považuje za „pôvodný“, budete musieť zabezpečiť, aby bol výrobok odoslaný z vyvážajúcej krajiny a privezený do krajiny určenia bez toho, aby sa s ním manipulovalo v akejkoľvek inej krajine, okrem operácií potrebných na udržanie výrobku v dobrom stave.
 • v každej obchodnej dohode sa stanovujú osobitné podmienky
 • prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je zvyčajne povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a neprechádzajú inými operáciami ako
  • vykládka
  • opätovné naloženie
  • každá operácia určená na ich udržanie v dobrom stave
 • dovoľujeme si Vás upozorniť, že budete musieť colným orgánom dovážajúcej krajiny preukázať, že váš výrobok bol prepravený priamo.
Vrátenie cla

Niektoré obchodné dohody umožňujú vrátenie cla.

To znamená, že ak platíte clá na nepôvodné materiály, ktoré používate na výrobu výrobku, ktorý potom vyvážate v rámci preferenčnej sadzby, môžete požiadať o vrátenie týchto ciel.

Kto môže pomôcť určiť, či váš výrobok spĺňa podmienky?

 • Použite ROSA, aby ste pomohli posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá. Prejdite na môjho asistenta pre obchod a vyberte si svoj výrobok a trh, aby ste dostali túto pomoc
 • Ak chcete mať právnu istotu, že na váš tovar uplatňujete správny kód výrobku vopred, môžete požiadať o rozhodnutie o záväzných informáciách o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ).
 • Ak máte pochybnosti o pôvode tovaru, môžete požiadať aj o záväzné informácie o pôvode tovaru. Rozhodnutie ZIPT potvrdzuje pôvod vášho tovaru a je záväzné v Európskej únii.Upozorňujeme, že ZIPT vás neoslobodzuje od povinnosti predložiť dôkaz o pôvode podľa pravidiel príslušnej obchodnej dohody.

Ak je váš výrobok „pôvodný“

Keď sa dozviete, že váš výrobok spĺňa podmienky pre nižšie clá (výrobok sa považuje za „výrobok s pôvodom“), ďalším krokom je preukázať status pôvodu tovaru colným orgánom krajiny určenia. Až potom budete môcť zaplatiť nižšie clo.

2

Preukazovanie pôvodu vášho výrobku

V každej obchodnej dohode sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa postupov pôvodu.Môžete ich vyhľadať v časti Trhy alebo vo výsledkoch vyhľadávania My Trade Assistant.V pravidlách sa uvádza, ako môžete preukázať pôvod svojho výrobku.

Dôkaz o pôvode

Existujú rôzne druhy dôkazu o pôvode v závislosti od obchodnej dohody.Zvyčajne môžu byť buď

 • Úradné osvedčenie o pôvode vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny (ako napríklad „prepravné osvedčenie EUR.1“)
 • vlastné vyhlásenie vývozcu (často označované ako „vyhlásenie o pôvode“ alebo „fakturačné vyhlásenie“

V prípade úradných osvedčení o pôvode obchodná dohoda

 • zahŕňa príklad
 • poskytuje pokyny na jeho vyplnenie

V prípade vlastných vyhlásení obchodná dohoda

 • uvádza, aký text treba uviesť na faktúre alebo v iných dokladoch identifikujúcich výrobky

Dôkaz o pôvode je platný určitý počet mesiacov odo dňa jeho vydania.

Za normálnych okolností sa pri výrobkoch nízkej hodnoty nevyžaduje dôkaz o pôvode.

Vývozca, ktorý žiada o osvedčenie o pôvode, by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Na to, aby vývozca mohol sám deklarovať pôvod, musí byť zvyčajne vopred schválený colnými orgánmi so štatútom „schválený vývozca“.

3

Predložte svoje výrobky a doklady na colné vybavenie

Keď máte všetky potrebné doklady na colné konanie vrátane správneho dôkazu o pôvode vášho výrobku, ste pripravení predložiť svoju žiadosť o zaplatenie nižšieho cla colným orgánom v krajine určenia.

V pravidlách pôvodu každej obchodnej dohody sa opisujú spôsoby, akými colné orgány môžu overiť pôvod výrobku.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie sa zvyčajne zakladá na:

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej krajiny
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi

Začnite profitovať z nižších ciel na váš dovoz alebo vývoz!

Čo sa stane, ak váš výrobok nespĺňa požiadavky?

Ak váš výrobok nespĺňa pravidlá pôvodu obchodnej dohody, uplatňujú sa bežné clá.

 • pre krajiny, ktoré sú členmi Svetovej obchodnej organizácie, sa budú uplatňovať doložky najvyšších výhod (colné sadzby DNV)
 • na ostatné krajiny sa bude uplatňovať všeobecná sadzba (všeobecné colné sadzby)
 • Rosa vám pomáha nájsť pravidlá pôvodu vášho výrobku
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy