Stručná príručka k práci s pravidlami pôvodu

Stručná príručka k práci s pravidlami pôvodu

Pravidlá pôvodu – prečo ich potrebujeme?

Pravidlá pôvodu sú podstatnou súčasťou obchodných dohôd EÚ. Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na nižšiu alebo nulovú sadzbu podľa obchodnej dohody EÚ, musí byť v súlade s osobitnými pravidlami pôvodu stanovenými v dohode.

Pravidlá pôvodu určujú, v ktorej krajine bol výrobok získaný alebo vyrobený – jeho „hospodárska štátna príslušnosť“ – a pomáhajú zabezpečiť, aby colné orgány správne uplatňovali nižšie clá, aby z nich mali prospech podniky so sídlom v krajinách, na ktoré sa vzťahuje dohoda o voľnom obchode.

Je to tak jednoduché ako 1, 2, 3!

Pravidlá pôvodu obchodnej dohody sa môžu pozrieť na prvý pohľad, ale keď pochopíte základy, je to jednoduché.

Tri kroky na zaplatenie nižších ciel:

Začnite využívať nižšie clá na váš dovoz alebo vývoz!

Informácie o vývoze/dovoze konkrétneho výrobku do/z konkrétnej partnerskej krajiny dohody o voľnom obchode nájdete v interaktívnom „Nástroje na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA)“ v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dôkazy o pôvode.

Ak chcete získať prehľad o všeobecných zásadách určovania pôvodu v dohodách EÚ o voľnom obchode, prečítajte si nasledujúci oddiel:

1

Zistite, či váš výrobok spĺňa podmienky

Ako zistiť, či váš výrobok spĺňa podmienky na nižšie clá

V každej obchodnej dohode sa stanovujú osobitné pravidlá pôvodu pre každý výrobok.

Spĺňa váš výrobok jedno z kritérií pôvodu?

Po prvé, zistite, či je váš výrobok úplne získaný v príslušnej krajine. Ak áno, mohla by mať nárok na nižšie clá. Úplne získané sú väčšinou relevantné pre živé zvieratá a poľnohospodárske výrobky.

Ak váš výrobok nie je úplne získaný v príslušnej krajine, bude musieť spĺňať iné špecifické pravidlá pre výrobky. Ak existujú alternatívne pravidlá, váš výrobok musí spĺňať len jednu z nich.

Zvyčajne ide o pravidlá.

alebo

 • vymedziť, ktoré výrobky možno považovať za oprávnené, ak sú vyrobené výlučne z pôvodných materiálov

Príklady základných pravidiel špecifických pre výrobky

 • pravidlo o pridanej hodnote – hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nemôže presiahnuť dané percento ceny výrobku zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výsledkom výrobného procesu je zmena nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom. Napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces. Napríklad spriadacie vlákna na priadzu. Takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom a chemickom priemysle.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Ak váš výrobok priamo nespĺňa základné špecifické pravidlá pre výrobky, dodatočný súbor pravidiel môže pomôcť, aby váš výrobok spĺňal status pôvodu.

Dodatočná flexibilita súvisí najmä s toleranciou a kumuláciou. Obchodná dohoda môže obsahovať aj určité výnimky.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje použitie nepôvodných materiálov, ktoré sú bežne zakázané podľa osobitného pravidla pre výrobky, až do určitého percentuálneho podielu – zvyčajne 10 % alebo 15 % – ceny výrobku zo závodu.
 • túto toleranciu nemôžete použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálneho povoleného množstva nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.
Kumulácia
 • kumulácia umožňuje považovať za pôvod vo vašej krajine alebo vykonanú vo vašej krajine
 • akékoľvek použité nepôvodné materiály

alebo

 • spracovanie vykonané v inej krajine

Existujú tri hlavné druhy kumulácie

 • dvojstranná kumulácia (dvaja partneri) – materiály s pôvodom v partnerskej krajine sa môžu použiť ako materiály s pôvodom vo vašej krajine (a naopak).  Táto kumulácia sa vzťahuje na všetky preferenčné režimy EÚ.
 • diagonálna kumulácia (viac ako dvaja partneri uplatňujúci rovnaké pravidlá pôvodu) – materiály s pôvodom vo vymedzenej tretej krajine (uvedené v príslušnom ustanovení o kumulácii) sa môžu použiť ako materiály s pôvodom vo vašej krajine
 • úplná kumulácia – procesy vykonávané v ktorejkoľvek krajine EÚ alebo v ktorejkoľvek inej vymedzenej krajine (uvedené v príslušnom ustanovení o kumulácii) sa môžu považovať za vykonané vo vašej krajine
Výnimky
 • môžu sa uplatňovať aj osobitné výnimky – skontrolujte obchodnú dohodu.

Ak váš výrobok spĺňa všetky pravidlá, musíte zvážiť niekoľko dodatočných požiadaviek.

Spĺňa váš výrobok aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky?

Výrobok musí spĺňať všetky ostatné uplatniteľné požiadavky, ako sú minimálne operácie (dostatočné opracovanie alebo spracovanie) a pravidlá priamej prepravy.

Minimálne operácie – dostatočné opracovanie alebo spracovanie
 • musíte si overiť, či opracovanie alebo spracovanie vykonané vo vašej krajine presahuje požadované minimálne operácie.
 • minimálne operácie sú uvedené v pravidlách pôvodu obchodnej dohody. Môžu zahŕňať operácie, ako napríklad
  • balenie
  • jednoduché rezanie
  • jednoduché montáže
  • jednoduché miešanie
  • žehlenie alebo lisovanie textílií
  • operácie natierania alebo leštenia
 • ak výroba vykonávaná vo vašej krajine je jednou z uvedených výrobkov a nebolo tam vyrobené nič iné, čo znamená, že nebol vyrobený ani spracovaný žiadny materiál, výrobok sa nemôže považovať za pôvodný, aj keď boli splnené špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky.
Pravidlo priamej prepravy alebo preprava cez tretiu krajinu
 • aj keď sa váš výrobok považuje za „pôvodný“, budete musieť zabezpečiť, aby bol výrobok odoslaný z vyvážajúcej krajiny a prišiel do krajiny určenia bez toho, aby sa s ním manipulovalo v akejkoľvek inej krajine, okrem operácií potrebných na udržanie výrobku v dobrom stave.
 • v každej obchodnej dohode sa stanovujú osobitné podmienky
 • prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine sú zvyčajne povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a nie sú podrobené iným operáciám ako
  • vykladanie
  • opätovné naloženie
  • akákoľvek operácia určená na ich udržanie v dobrom stave
 • upozorňujeme, že colným orgánom dovážajúcej krajiny budete musieť preukázať, že váš výrobok bol prepravený priamo.
Vrátenie cla

Niektoré obchodné dohody umožňujú vrátenie cla.

To znamená, že ak platíte clo z nepôvodných materiálov, ktoré používate na výrobu výrobku, ktorý potom vyvážate na základe preferenčnej sadzby, môžete požiadať o vrátenie tohto cla.

Kto môže pomôcť určiť, či váš výrobok spĺňa podmienky?

 • použite ROSA, aby ste vám pomohli posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá. Prejdite na Môj obchodný asistent a vyberte si výrobok a trh, aby ste získali túto pomoc
 • ak chcete mať právnu istotu, že na váš tovar uplatňujete správny kód výrobku vopred, môžete požiadať o rozhodnutie o záväznej informácii o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ).
 • ak si nie ste istý pôvod svojho tovaru, môžete požiadať aj o záväznú informáciu o pôvode tovaru. Rozhodnutie ZIPT potvrdzuje pôvod vášho tovaru a je záväzné v Európskej únii. Upozorňujeme, že ZIPT vás neoslobodzuje od povinnosti predložiť dôkaz o pôvode podľa pravidiel príslušnej obchodnej dohody.

Ak je váš výrobok „pôvodný“

Keď viete, že váš výrobok spĺňa podmienky na nižšie clá (vaše výrobky sa považujú za „pôvodné“), ďalším krokom je preukázať jeho status pôvodu colným orgánom krajiny určenia. Až potom budete môcť zaplatiť nižšie clá.

2

Preukázanie pôvodu vášho výrobku

V každej obchodnej dohode sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa postupov pôvodu. Môžete ich vyhľadať v časti Trhy alebo vo výsledkoch vyhľadávania Môjho obchodného asistenta.  Pravidlá špecifikujú, ako môžete preukázať pôvod svojho výrobku.

Dôkaz o pôvode

V závislosti od obchodnej dohody existujú rôzne druhy dôkazov o pôvode. Zvyčajne môžu byť buď

 • úradné osvedčenie o pôvode vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny (napríklad „Sprievodné osvedčenie EUR.1“)
 • vlastné vyhlásenie vývozcu (často označované ako „vyhlásenie o pôvode“ alebo „fakturačné vyhlásenie“

V prípade úradných osvedčení o pôvode, obchodná dohoda

 • zahŕňa príklad
 • dáva pokyny, ako ho vyplniť

Pokiaľ ide o vlastné vyhlásenia, obchodná dohoda

 • uvádza, aký text sa má uviesť na faktúre alebo v iných dokladoch identifikujúcich výrobky

Dôkaz o pôvode je platný určitý počet mesiacov od dátumu vydania.

Za normálnych okolností sa v prípade výrobkov nízkej hodnoty nevyžaduje dôkaz o pôvode.

Vývozca žiadajúci o osvedčenie o pôvode by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Na to, aby mohol vývozca sám deklarovať pôvod, musí byť zvyčajne vopred schválený colnými orgánmi so štatútom „schválený vývozca“.

3

Predložte svoje výrobky a dokumenty na colné konanie

Keď máte k dispozícii všetky potrebné doklady na colné konanie vrátane správneho dôkazu o pôvode pre váš výrobok, ste pripravení predložiť svoju žiadosť o zaplatenie nižšieho cla colným orgánom v krajine určenia.

Pravidlá pôvodu každej obchodnej dohody opisujú spôsoby, akými môžu colné orgány overovať pôvod výrobku.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie sa zvyčajne zakladá na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej krajiny
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi

Začať využívať nižšie clá na váš dovoz alebo vývoz!

Čo sa stane, ak váš výrobok nespĺňa požiadavky?

Ak váš výrobok nie je v súlade s pravidlami pôvodu obchodnej dohody, uplatňujú sa bežné clá. 

 • v prípade krajín, ktoré sú členmi Svetovej obchodnej organizácie, sa budú uplatňovať sadzby podľa doložky najvyšších výhod (colné sadzby DNV).
 • na ostatné krajiny sa bude uplatňovať všeobecná sadzba (sadzby cla GEN).
 • Rosa vám pomáha nájsť pravidlá pôvodu vášho výrobku
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy