Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Mexikom

Dvojstranné obchodné vzťahy medzi EÚ a Mexikom upravuje dohoda o partnerstve, ktorá sa predbežne vykonáva od roku 2000.

Európska únia a Mexiko v súčasnosti rokujú o novej dohode o pridružení medzi EÚ a Mexikom, ktorej cieľom je nahradiť súčasnú dohodu o partnerstve.

Prečítajte si viac

Pravidlá pôvodu

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v prílohe III k rozhodnutiu Spoločnej rady ES – Mexiko č. 2/2000 z 23. marca 2000 o vymedzení pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce (Ú. v. ES L 245, 29.9.2000, s. 953).

Osobitné pravidlá pre výrobky boli prispôsobené úpravám v zatrieďovaní tovaru zavedeným harmonizovaným systémom z roku 2002. Rozhodnutie Spoločnej rady č. 5/2002 (Ú. v. EÚ L 44, 18.2.2003, s. 1) obsahuje „nový“ dodatok II (spolu s niekoľkými ďalšími ustanoveniami), ktorý bol opätovne uverejnený v celom rozsahu.

Príloha III bola zmenená a doplnená s cieľom zohľadniť rozšírenie EÚ v roku 2004 rozhodnutím Spoločnej rady č. 3/2004 ( Ú. v. EÚ L 293, 16.9.2004, s. 15). Zmeny súvisiace s rozšírením EÚ v roku 2007 boli zavedené rozhodnutím Spoločnej rady č. 2/2008 ( Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008 s. 55).

Rozhodnutím Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 1/2007 (Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2007, s. 15) sa zaviedli určité zmeny pravidiel pôvodu obsiahnutých v prílohe III, ktoré sa týkajú:

 • predĺženie dočasného uplatňovania dvoch špecifických pravidiel pre výrobky stanovených v dodatku II písm. a) a týkajúcich sa určitých chemických výrobkov do 30. júna 2009
 • predĺženie dočasného uplatňovania špecifických pravidiel pre výrobky stanovených v dodatku II písm. a) a týkajúcich sa kožených výrobkov až do ukončenia súčasných rokovaní WTO
 • zmena metódy riadenia používanej na prideľovanie ročných kvót stanovených v dodatku II pre textil vyvážaný z EÚ do Mexika, z aukčného systému na systém „kto prv príde, ten prv berie“
 • zmena metódy riadenia používanej na prideľovanie ročných kvót stanovených v dodatku II písm. a) pre obuv vyvážanú z EÚ do Mexika z aukčného systému na základe zásady „kto prv príde, ten prv berie“
 • zmena pravidla pôvodu stanoveného v dodatku II pre výrobky zatriedené do položky 1904 harmonizovaného systému
 • zmena pravidla pôvodu stanoveného v dodatku II pre výrobky zatriedené do položky 7601 harmonizovaného systému

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo Mexiku podľa globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom?

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na uplatnenie nižšej alebo nulovej preferenčnej sadzby podľa globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom, musí mať pôvod v EÚ alebo Mexiku.

Výrobok má pôvod v EÚ alebo v Mexiku, ak ide o

 • úplne získané v EÚ alebo Mexiku, alebo
 • vyrobené v EÚ alebo Mexiku s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu splnením špecifických pravidiel pre výrobky stanovených v dodatku II
  Pozri aj dodatok I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky.    
  V prípade určitých výrobkov existujú niektoré alternatívne pravidlá špecifické pre jednotlivé výrobky – pozri dodatok IIa.

 

Príklady špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa používajú predovšetkým v textilnom a odevnom a chemickom odvetví.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre špecifické výrobky.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 7 dodatku I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky

Kumulácia

 • Dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Mexiku sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Mexika (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a neprejdú inými operáciami ako

 • vykladanie
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Budete musieť poskytnúť dôkaz o priamej preprave colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Vrátenie cla

Podľa globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom nie je možné získať náhradu za predtým zaplatené clá za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža podľa preferenčnej sadzby.

Postupy týkajúce sa pôvodu

Ak chcete požiadať o preferenčnú tarifu, budete musieť dodržať postupy týkajúce sa pôvodu a nechať vašu žiadosť overiť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate svoj tovar. Postupy sú stanovené v hlave V o preukazovaní pôvodu a hlave IV o dojednaniach o administratívnej spolupráci.

Ako žiadať o preferenčnú sadzbu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď

 • sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo
 • vyhlásenie o pôvode

Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov od dátumu vydania.

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota zásielky nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1 200 EUR za osobnú batožinu

Podrobnosti o vypĺňaní alebo vyhotovovaní dôkazov o pôvode nájdete vo vysvetlivkách k prílohe III (vrátane revidovanej vysvetlivky k článku 17).

Sprievodné osvedčenie EUR.1

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydáva v Mexiku „Secretaría de Economía“ (Ministerstvo hospodárstva). Ministerstvo hospodárstva je zodpovedné aj za

 • udeľovanie, monitorovanie a odoberanie povolení schváleným vývozcom
 • kontroly po overení na žiadosť colného orgánu v členskom štáte EÚ

Colný orgán v Mexiku môže požiadať colné orgány v členských štátoch EÚ, aby overili status pôvodu tovaru alebo pravosť dôkazu o pôvode. Vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov. Konkrétne v prípade Mexika sa v kolónke 8 sprievodného osvedčenia EUR.1 musí uviesť štvormiestne colné zatriedenie vyvážaného tovaru.

Dodatok III obsahuje vzor osvedčenia EUR.1 a údaje o jeho vyplnení.

Vyhlásenieo pôvode

Vývozcovia môžu sami deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo Mexika, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Môže sa urobiť prostredníctvom

 • schváleného vývozcu alebo
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR

Ak sa chcete stať schváleným vývozcom, musíte byť schopný splniť príslušným colným orgánom („Secretaria Economia“ ministerstva hospodárstva na mexickej strane) status pôvodu vašich výrobkov, ako aj všetky ostatné požiadavky, ktoré môžu uložiť. Príslušné orgány môžu odňať váš schválený štatút, ak ho nejakým spôsobom zneužívate. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na príslušné colné orgány („Secretaria Economia“ ministerstva hospodárstva na mexickej strane).

Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode

 • vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade, ktorý opisuje príslušné výrobky dostatočne podrobne na to, aby ich bolo možné identifikovať, napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v príslušnom jazyku).

Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

Znenie fakturačného vyhlásenia možno vyhotoviť v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ a nachádza sa v dodatku IV. Overte si u svojich colných orgánov akékoľvek dodatočné požiadavky, ktoré by mohli mať.

Vyhlásenie na faktúre musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie, ktoré vás identifikuje. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Vyhlásenie na faktúre môže vývozca vyhotoviť pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po vývoze pod podmienkou, že sa predloží colnému orgánu dovážajúcej krajiny najviac v lehote stanovenej vo vnútroštátnych právnych predpisoch každej zmluvnej strany: dva roky v EÚ a jeden rok v Mexiku

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej strany
 • kontrola vykonávaná miestnymi colnými orgánmi. Návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej zmluvnej strany s konečnou platnosťou určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy