Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Mexikom

Dvojstranné obchodné vzťahy medzi EÚ a Mexikom upravuje dohoda o partnerstve, ktorá sa predbežne vykonáva od roku 2000.

Európska únia a Mexiko v súčasnosti rokujú o novej dohode o pridružení medzi EÚ a Mexikom, ktorej cieľom je nahradiť súčasnú dohodu o partnerstve.

Prečítajte si viac

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá pôvodu

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v prílohe III k rozhodnutiu Spoločnej rady ES – Mexiko č. 2/2000 z 23. marca 2000 o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a o metódach administratívnej spolupráce (Ú. v. ES L 245, 29.9..2000, s. 953).

Špecifické pravidlá pre výrobky boli prispôsobené zmenám v zatrieďovaní tovaru zavedeným harmonizovaným systémom z roku 2002. Spoločné rozhodnutie Rady č. 5/2002 (Ú. v. EÚ L 44, 18.2.2003, s. 1) obsahuje „nový“ dodatok II (spolu s niekoľkými ďalšími ustanoveniami), ktorý bol opätovne uverejnený v celom rozsahu.

Príloha III bola zmenená a doplnená s cieľom zohľadniť rozšírenie EÚ v roku 2004 rozhodnutím Spoločnej rady č. 3/2004 ( Ú. v. EÚ L 293, 16.9.2004, s. 15). Zmeny súvisiace s rozšírením EÚ v roku 2007 boli zavedené rozhodnutím Spoločnej rady č. 2/2008 (Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008, s. 55).

Rozhodnutím Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 1/2007 (Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2007, s. 15) sa zaviedli určité zmeny pravidiel pôvodu obsiahnutých v prílohe III, ktoré sa týkajú:

 • predĺženie dočasného uplatňovania dvoch špecifických pravidiel pre výrobky stanovených v dodatku II písm. a) a týkajúcich sa určitých chemických výrobkov do 30. júna 2009
 • predĺženie dočasného uplatňovania špecifických pravidiel pre výrobky stanovených v dodatku II písm. a) týkajúcich sa kožených výrobkov do ukončenia súčasných rokovaní WTO
 • zmena metódy riadenia používanej na prideľovanie ročných kvót stanovených v dodatku II na textil vyvážaný z EÚ do Mexika z aukčného systému na základe zásady „kto prv príde, ten prv berie“
 • zmena metódy riadenia používanej na prideľovanie ročných kvót stanovených v dodatku II písm. a) na obuv vyvážanú z EÚ do Mexika z aukčného systému na základe zásady „kto prv príde, ten prv berie“
 • zmena pravidla pôvodu stanoveného v dodatku II pre výrobky zatriedené do položky 1904 harmonizovaného systému
 • zmena pravidla pôvodu stanoveného v dodatku II pre výrobky zatriedené do položky 7601 harmonizovaného systému

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo Mexiku podľa globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom?

Aby sa na váš výrobok mohla vzťahovať nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom, musí mať pôvod v EÚ alebo Mexiku.

Výrobok má pôvod v EÚ alebo v Mexiku, ak je

 • úplne získané v EÚ alebo v Mexiku, alebo
 • vyrobené v EÚ alebo v Mexiku s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu splnením špecifických pravidiel pre výrobky stanovených v dodatku II.
  Pozri tiež dodatok I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky.    
  Pre určité výrobky existujú niektoré alternatívne špecifické pravidlá – pozri dodatok IIa.

 

Príklady špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok – napríklad výroba papiera (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa používajú predovšetkým v textilnom a odevnom odvetví a v chemickom priemysle.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú podľa osobitného pravidla pre výrobok bežne zakázané, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené v 50. až 63. kapitole HS, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 7 dodatku I „Úvodné poznámky“ špecifických pravidiel pôvodu pre výrobky.

Kumulácia

 • Dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Mexiku možno započítať ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku

Ďalšie požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej prepravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Mexika (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a nie sú podrobené iným operáciám ako

 • vykládka
 • opätovné nabíjanie
 • každá operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Colným orgánom dovážajúcej krajiny budete musieť predložiť dôkaz o priamej preprave.

Vrátenie cla

Podľa globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom nie je možné získať náhradu za clá, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla.

Postupy týkajúce sa pôvodu

Ak chcete požiadať o preferenčnú colnú sadzbu, budete musieť dodržať postupy pôvodu a nechať si overiť vašu žiadosť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate svoj tovar. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a v hlave IV o dojednaniach o administratívnej spolupráci.

Ako požiadať o preferenčnú sadzbu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia poskytnúť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď

 • sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo
 • vyhlásenie o pôvode

Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov od dátumu vydania.

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota zásielky nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1 200 EUR za osobnú batožinu

Podrobnosti o vypĺňaní alebo vyhotovovaní dôkazov o pôvode nájdete vo vysvetlivkách k prílohe III (vrátane revidovanej vysvetlivky k článku 17).

Sprievodné osvedčenie EUR.1

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydáva v Mexiku „Secretaría de Economía“ (ministerstvo hospodárstva). Ministerstvo hospodárstva je zodpovedné aj za

 • udeľovanie, monitorovanie a odoberanie povolení schváleným vývozcom
 • kontroly po overení na žiadosť colného orgánu v členskom štáte EÚ

Colný orgán v Mexiku môže požiadať colné orgány v členských štátoch EÚ o overenie statusu pôvodu tovaru alebo pravosti dôkazu o pôvode. Vývozca, ktorý žiada o osvedčenie, by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov. Konkrétne v prípade Mexika sa v kolónke 8 sprievodného osvedčenia EUR.1 musí uviesť štvormiestne nomenklatúrne zatriedenie vyvážaného tovaru.

Dodatok III obsahuje vzor osvedčenia EUR.1 a uvádza údaje na jeho vyplnenie.

Vyhlásenieo pôvode

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo Mexika, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Môže byť vyhotovená na základe:

 • schválený vývozca alebo
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR.

Aby ste sa stali schváleným vývozcom, musíte byť schopný preukázať príslušným colným orgánom („Secretaria Economia“ ministerstva hospodárstva na mexickej strane) status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť. Príslušné orgány môžu váš schválený štatút odňať, ak ho akýmkoľvek spôsobom zneužívate. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na príslušné colné orgány („Secretaria Economia“ Ministerstva hospodárstva Mexika).

Ako vyhotovovať vyhlásenie o pôvode

 • vývozca by mal uviesť, opečiatkovať alebo vytlačiť nasledujúce vyhlásenie (v príslušnom jazyku) na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade, ktorý opisuje príslušné výrobky dostatočne podrobne na to, aby ich bolo možné identifikovať:

Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

Znenie fakturačného vyhlásenia možno vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v dodatku IV. Overte si u colných orgánov akékoľvek ďalšie požiadavky, ktoré by mohli mať.

Fakturačné vyhlásenie musíte podpísať osobne. Ak ste schválený vývozca, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Fakturačné vyhlásenie môže vývozca vyhotoviť pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po vývoze pod podmienkou, že ho predloží colnému orgánu dovážajúcej krajiny najviac v lehote stanovenej vo vnútroštátnych právnych predpisoch každej zmluvnej strany: dva roky v EÚ a jeden rok v Mexiku

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcich a vyvážajúcich strán
 • kontrola vykonávaná miestnymi colnými orgánmi. Návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené.

Orgány vyvážajúcej zmluvnej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy