Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Mexikom

Dvojstranné obchodné vzťahy medzi EÚ a Mexikom upravuje dohoda o partnerstve, ktorá sa predbežne uplatňuje od roku 2000.

Európska únia a Mexiko v súčasnosti rokujú o novej dohode o pridružení medzi EÚ a Mexikom, ktorej cieľom je nahradiť súčasnú dohodu o partnerstve.

Viac

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodu a postupy týkajúce sa pôvodu v obchodnej dohode.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, môžete nájsť úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Váš výrobok musí spĺňať určité pravidlá, ktoré dokazujú jeho pôvod, aby sa naň vzťahovala preferenčná sadzba.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v prílohe III k rozhodnutiu Spoločnej rady ES – Mexiko č. 2/2000 z 23. marca 2000 o vymedzení pojmu výrobky s pôvodom a metódach administratívnej spolupráce (Ú. v. ES L 245, 29.09.2000, s. 953).

Osobitné pravidlá pre výrobky boli prispôsobené zmenám v zatrieďovaní tovaru zavedeným harmonizovaným systémom z roku 2002. Spoločné rozhodnutie Rady č. 5/2002 (Ú. v. EÚ L 44, 18.2.2003, s. 1) obsahuje „nový“ dodatok II (spolu s niekoľkými ďalšími ustanoveniami), ktorý bol opätovne uverejnený v celom rozsahu.

Príloha III bola zmenená a doplnená s cieľom zohľadniť rozšírenie EÚ v roku 2004 rozhodnutím Spoločnej rady č. 3/2004 (Ú. v. EÚ L 293, 16.9.2004, s. 15). Zmeny súvisiace s rozšírením EÚ v roku 2007 boli zavedené rozhodnutím Spoločnej rady č. 2/2008 (Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008, s. 55).

Rozhodnutím Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 1/2007 (Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2007, s. 15) sa zaviedli určité zmeny pravidiel pôvodu uvedených v prílohe III, ktoré sa týkajú:

 • predĺženie dočasného uplatňovania dvoch špecifických pravidiel pre výrobky stanovených v dodatku II písm. a) a týkajúcich sa určitých chemických výrobkov do 30. júna 2009
 • predĺženie dočasného uplatňovania špecifických pravidiel pre výrobky stanovených v dodatku II písm. a) a týkajúcich sa kožených výrobkov do ukončenia súčasných rokovaní WTO
 • zmena metódy riadenia používanej na prideľovanie ročných kvót stanovených v prílohe II pre textil vyvážaný z EÚ do Mexika z aukčného systému na základe „kto prv príde, ten prv melie“
 • zmena metódy riadenia používanej na prideľovanie ročných kvót stanovených v dodatku II písm. a) na obuv vyvážanú z EÚ do Mexika z aukčného systému na základe zásady „kto prv príde, ten prv melie“
 • zmena pravidla pôvodu stanoveného v dodatku II pre výrobky zatriedené do položky 1904 harmonizovaného systému
 • zmena pravidla pôvodu stanoveného v dodatku II pre výrobky zatriedené do položky 7601 harmonizovaného systému

Pochádza môj výrobok z EÚ alebo Mexika podľa globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom?

Aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom, musí mať pôvod v EÚ alebo Mexiku.

Výrobok pochádza z EÚ alebo Mexika, ak:

 • úplne získané v EÚ alebo Mexiku, alebo
 • Vyrobené v EÚ alebo Mexiku s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu splnením osobitných pravidiel pre výrobok stanovených v dodatku II Pozri
  aj dodatok I „Úvodné poznámky“ k osobitným pravidlám pôvodu pre výrobky.
  V prípade určitých výrobkov existujú niektoré alternatívne pravidlá pre konkrétne výrobky – pozri dodatok IIa.

 

Príklady pravidiel špecifických pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému).
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa používajú predovšetkým v textilnom a odevnom odvetví a v chemickom priemysle.

 

Osobitné pravidlá týkajúce sa vášho výrobku nájdete v Moje Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť materiály bez pôvodu, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v osobitných pravidlách pre výrobky
 • Osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 7 dodatku I "Úvodné poznámky" špecifických pravidiel pôvodu výrobkov

Kumulácia

 • Dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Mexiku možno považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Mexika (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostanú pod dohľadom colných orgánov a neprejdú inými operáciami ako

 • vykládka
 • opätovné naloženie
 • každá operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Budete musieť colným orgánom dovážajúcej krajiny predložiť dôkaz o priamej preprave.

Vrátenie cla

Podľa globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom nie je možné získať náhradu z ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby.

Postupy stanovenia pôvodu

Ak chcete uplatniť preferenčnú colnú sadzbu, budete musieť dodržať postupy týkajúce sa pôvodu a nechať si overiť svoju žiadosť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate tovar. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a hlave IV o dohodách o administratívnej spolupráci.

Ako uplatňovať preferenčnú tarifu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať zvýhodnenú tarifu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkaz o pôvode môže byť buď

 • sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo
 • vyhlásenie o pôvode

Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov odo dňa vydania.

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota zásielky nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1200 EUR za osobnú batožinu

Podrobnosti o vyplnení alebo vyhotovovaní dôkazov o pôvode nájdete vo vysvetlivkách k prílohe III (vrátane revidovanej vysvetlivky k článku 17).

Sprievodné osvedčenie EUR.1

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydáva v Mexiku Secretaría de Economía (Ministerstvo hospodárstva). Ministerstvo hospodárstva je zodpovedné aj za

 • udeľovanie, monitorovanie a odoberanie povolení schváleným vývozcom
 • kontroly po overení na žiadosť colného orgánu v členskom štáte EÚ

Colný orgán v Mexiku môže požiadať colné orgány v členských štátoch EÚ o overenie statusu pôvodu tovaru alebo pravosti dôkazu o pôvode. Vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov. Konkrétne v prípade Mexika sa v kolónke 8 sprievodného osvedčenia EUR.1 musí uviesť štvormiestne nomenklatúrne zatriedenie vyvážaného tovaru.

Dodatok III obsahuje vzor osvedčenia EUR.1 a uvádza údaje o jeho vyplnení.

Vyhlásenieo pôvode

Vývozcovia môžu na základe vyhlásenia o pôvode deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo Mexika. Môže byť vyhotovený prostredníctvom

 • schváleného vývozcu, alebo
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota výrobkov nepresahuje 6000 EUR.

Na to, aby ste sa mohli stať schváleným vývozcom, musíte byť schopní splniť príslušným colným orgánom („Secretaria Economia“ ministerstva hospodárstva na mexickej strane) status pôvodu Vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť. Príslušné orgány môžu odňať svoj schválený status, ak ho akýmkoľvek spôsobom zneužívate. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na príslušné colné orgány („Secretaria Economia“ ministerstva hospodárstva na mexickej strane).

Ako podať vyhlásenie o pôvode

 • vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade, ktorý opisuje príslušné výrobky dostatočne podrobne, aby ich mohol identifikovať, napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v príslušnom jazyku)

Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

Znenie fakturačného vyhlásenia je možné v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v dodatku IV. Skontrolujte si u vašich colných orgánov akékoľvek ďalšie požiadavky, ktoré môžu mať.

Svoje fakturačné vyhlásenie musíte podpísať osobne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodení od tejto požiadavky za predpokladu, že ste vašim colným orgánom poskytli písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Vývozca môže vyhotoviť fakturačné vyhlásenie pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po vývoze pod podmienkou, že ho predloží colnému orgánu dovážajúcej krajiny nie dlhšie ako obdobie stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch každej zmluvnej strany: dva roky v EÚ a jeden rok v Mexiku

Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany
 • kontrola vykonávaná miestnymi colnými orgánmi. Návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej zmluvnej strany prijmú konečné rozhodnutie o pôvode a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy